เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

การใช้ try to do และ try doing

การใช้ try to do และ try doing

ในภาษาอังกฤษ การใช้ try to do และ try doing มีข้อแตกต่างกันดังนี้คือ

** การแปลความหมาย

* Try to do หมายถึง พยายามทำ ด้วยความอุตสาหะ
[โครงสร้าง try to + verb]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I tried to keep my eyes open but I couldn’t.
แปลว่า ฉันพยายามถ่างตาให้เปิดแล้ว แต่ก็ไม่ได้ (ง่วงมากๆ ลืมตาไม่ขึ้น)

* Try doing หมายถึง ทดลอง ลองทำ ทดสอบ
[โครงสร้าง try + v.ing]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Try pressing the red button.
แปลว่า ลองกดปุ่มสีแดง (เผื่อจะได้สิ่งที่ต้องการให้เกิด)