ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน และสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษก็มักจะมีข้อสงสัยว่าในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจะต้องเริ่มจากจุดไหน ซึ่งนอกจากการเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้ว สิ่งถัดมาที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบก็คือลักษณะการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ มาใช้ในรูปประโยคได้อย่างถูกต้อง การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ โดยการสอนภาษาอังกฤษหน้านี้จะนำเสนอบทเรียนในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้สามารถนำคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตัวเองจากบทเรียนภาษาอังกฤษต่อไปนี้

การทักทายแบบไม่เป็นทางการ พร้อมคำอ่าน
การทักทายแบบเป็นทางการ พร้อมคำอ่าน
การถามทุกข์สุข ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน
การกล่าวลา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน
การแนะนำตนเอง และแนะนำบุคคลอื่น เป็นภาษาอังกฤษ
การขอบคุณ และบอกว่า ไม่เป็นไร ภาษาอังกฤษ
การขอโทษ ภาษาอังกฤษ
การถามชื่อภาษาอังกฤษ และการตอบ ชื่อจริง ชื่อเล่น พร้อมคำอ่าน
การถามอายุ ภาษาอังกฤษ และการบอกอายุ พร้อมคำอ่าน
การถามอาชีพภาษาอังกฤษ (occupation) และการบอกอาชีพ พร้อมคำอ่าน
การถามเรื่องครอบครัว ภาษาอังกฤษ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ญาติพี่น้อง
การถามเวลา การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ
การถามทาง บอกทาง ภาษาอังกฤษ

* เรียนบทสนทนาหัวข้อต่างๆ มากมาย คลิก >> บทสนทนาภาษาอังกฤษ

* เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ คลิก >> ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

แชร์เลย