บทสนทนาภาษาอังกฤษ อย่าซื้อรถ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา เหตุการณ์ตัวอย่าง: Let’s not buy a car at all! […]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ และการสนทนา
เหตุการณ์ตัวอย่าง: Let’s not buy a car at all!

Kramer: I think you need a new car.
Betty: Let’s buy a small car!
Kramer: But small cars aren’t as comfy as big cars.
Betty: All right. Let’s buy a big car!
Kramer: However, small cars are easier to drive than big cars.
Betty: Then let’s buy a small car!
Kramer: But big cars are safer than small cars.
Betty: OK, a big car.
Kramer: But I don’t know. Small car are more economical than big cars.
Betty: OK, a small car.
Kramer: But big cars faster than small cars.
Betty: Well, which one is better, a small car or a big car?
Kramer: I can’t make up my mind.
Betty: You know, Kramer, I have an idea. Let’s not buy a car at all! I’ll take the bus!

แชร์เลย