การเติม s es ท้ายคำกริยา

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเติม s และ es ที่คำกริยา เราจะเติม s, es […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การเติม s es ท้ายคำกริยา

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเติม s และ es ที่คำกริยา

เราจะเติม s, es ที่ท้ายคำกริยา ของประธานเอกพจน์ บุรุษที่ 3 (คือคนที่เราพูดถึง และมีเพียงคนเดียว เทียบเท่ากับสรรพนามคือ he, she, it) สำหรับโครงสร้างประโยค  Present Simple Tense 

1. กริยาปกติทั่วไป เติม s เช่น

I / you / we / they love talk eat sleep
he / she / it loves talks eats sleeps

2. กริยาที่ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, z, o เติม es เช่น

I / you / we / they pass kiss finish teach
he / she / it passes kisses finishes teaches

3. กริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

I / you / we / they study worry try marry
he / she / it studies worries tries marries

ข้อยกเว้น ในการเติม s, es

ถ้าตัวสุดท้ายเป็น y และหน้า y เป็นสระ (a, e, i, o, u) สามารถเติม s ได้เลย [ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม es]

I / you / we / they play say obey stay
he / she / it plays says obeys stays

แชร์เลย