การใช้ Question Tags คืออะไร ใช้อย่างไร โครงสร้าง การถาม การตอบ ข้อควรระวัง

Question Tags ในภาษาอังกฤษ คืออะไร มีวิธีการใช้อย่างไร โครงสร้างประโยคนำ ประโยคตาม ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นอย่างไร เรียนที่บทความสอนภาษาอังกฤษบทนี้ครับ Question Tags […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ Question Tags คืออะไร ใช้อย่างไร โครงสร้าง การถาม การตอบ ข้อควรระวัง

Question Tags ในภาษาอังกฤษ คืออะไร มีวิธีการใช้อย่างไร โครงสร้างประโยคนำ ประโยคตาม ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นอย่างไร เรียนที่บทความสอนภาษาอังกฤษบทนี้ครับ

Question Tags ใน ภาษาอังกฤษ คือกลุ่มคำแสดงคำถามที่วางไว้ท้ายข้อความหรือประโยคภาษาอังกฤษ โดยมีโครงสร้างดังนี้

* Positive statement, negative tag?
* Negative statement, positive tag?

หลักในการสร้าง Question Tags

1. ถ้าประโยคหน้ามีกริยาช่วยหรือกริยาพิเศษ เช่น verb to be, verb to have, verb to do, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, had better, would rather, ought, need, dare  สามารถใช้คำเหล่านี้ในส่วน tag  ได้เลย

รูปย่อของกริยาช่วยและกริยาพิเศษ  ตัวอย่างเช่น

is not รูปย่อคือ isn’t
can not รูปย่อคือ can’t
was not รูปย่อคือ wasn’t
could not รูปย่อคือ couldn’t
were not รูปย่อคือ weren’t
will not รูปย่อคือ won’t
has not รูปย่อคือ hasn’t
would not รูปย่อคือ wouldn’t
have not รูปย่อคือ haven’t
had not รูปย่อคือ hadn’t
does not รูปย่อคือ doesn’t
do not รูปย่อคือ don’t
did not รูปย่อคือ didn’t
had better not รูปย่อคือ hadn’t better
shall not รูปย่อคือ shan’t
should not รูปย่อคือ shouldn’t

2. ถ้าประโยคหน้ามีเฉพาะกริยาแท้ให้ใช้  do, does, did ในส่วน tag

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Mary looks smart, doesn’t  she ?

3. ถ้าประโยคหน้าเป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้อง  ควรใช้ will you, won’t you ในส่วน tag แต่ถ้าประโยคหน้าเป็นประโยคการชักชวน ควรใช้ shall we ในส่วน tag

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Come with me, will you?
Let’s do it by ourselves, shall we?

ข้อควรระวัง ในการทำ Question Tag

4. ถ้าเป็น  I am  Question tag   ควรเป็น aren’t I
I am late, aren’t I?

5. ถ้า need, dare เป็นกริยาแท้ ให้ใช้ verb to do ช่วยในส่วน tag
แต่ถ้าเป็นกริยาช่วย ให้ใช้ need, dare ในส่วน tag ได้เลย

We need some more money, don’t we?
She needn’t buy this book, need she?

6. ถ้าเป็น used to ให้ใช้ did ในส่วน tag
John used to play tennis every day, didn’t  he?

7. ถ้าเป็น this is, that is ให้ใช้ is it หรือ isn’t it และถ้าเป็น these are , those are ให้ใช้ are they หรือ aren’t they

This is the person you should see, isn’t it?
These are the books you should read, aren’t they?

8. there is , there are  จะใช้ there ลงท้ายในส่วน tag

There is no snow in Hong Kong, isn’t there?
There are a lot of students in this class, aren’t there?

9. ประโยคที่มีประโยคซ้อนกันหลายประโยค  ถ้าทำเป็น Question tag จะต้องพิจารณาจากประโยคใจความหลักเป็นสำคัญ

If he was sick, he couldn’t come, could he?

10. ถ้าประโยคหน้ามีคำแสดงปฏิเสธแล้ว ในส่วนที่เป็น tag ไม่ต้องมี  not  เช่น rarely, seldom, nothing, never  เป็นต้น

He never used to study French, did he?

11. ถ้าประโยคหน้ามี had better , would rather  เมื่อใช้ในส่วน tag  ให้พิจารณาเอาเฉพาะ had และ would ไปใช้เท่านั้น

You’d better go out with him, hadn’t you?
You would rather buy this book, wouldn’t you?

12. กรณีที่  has , have , had  มิได้แปลว่า มี  ให้ใช้  do, does, did  ในส่วน tag

You had a good time, didn’t you?
You have to do it yourself, don’t you?

การตอบประโยค Question tags

ประโยค Question tags  เป็นประโยคที่ผู้พูดคาดหวังคำตอบว่าอาจจะเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธ ตามลักษณะของประโยคนำ

การตอบส่วนมากจะเป็น Yes/No  แต่ผู้ตอบจะตอบอย่างไร ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของประโยคนำ ซึ่งจะเป็นความคาดหวังของผู้ถามเพื่อให้แน่ใจเท่านั้น เช่น

You won’t go out, will you?
ผู้ถามหวังว่าคำตอบน่าจะเป็น No, I won’t.

It’s a nice weekend, isn’t it?
ผู้ถามหวังว่าคำตอบน่าจะเป็น Yes, it is.

อ่านต่อ คลิก >> การใช้ Question Tag

แชร์เลย