การใช้ if clause type 2 โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

If Clause – Type 2 (Second Conditional Sentence) If Clauses […]

If Clause – Type 2 (Second Conditional Sentence)

If Clauses – Type 2 คือ ประโยคเงื่อนไข ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามหรือขัดแย้งกับความจริง เป็นประโยคเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเป็นสิ่งสมมติ หรือจินตนาการขึ้นมา

โครงสร้างประโยค If Clause – Type 2 (Second Conditional Sentence)

If + Past simple + , (comma) + would + verb

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If I were you, I would give up smoking.
แปลว่า ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะเลิกสูบบุหรี่[ในประโยคเงื่อนไขแบบนี้ มักใช้ were (เมื่อใช้ verb to be) กับประธานทุกตัว]

ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถสลับตำแหน่งของ clause ทั้ง 2 clause ได้ โดยสามารถนำ clause ที่บอกผลมาวางไว้ข้างหน้า แล้วตามด้วย clause ที่แสดงเงื่อนไข เช่น

You wouldn’t be so tired if you went to bed earlier.
แปลว่า คุณจะไม่เหนื่อย ถ้า(เมื่อคืน)คุณเข้านอนเร็วกว่านั้น

การใช้ If Clause – Type 2 นี้ จะใช้ในกรณีที่

1. ใช้เมื่อพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ (impossible)
2. ใช้เมื่อพูดถึงสถานการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น (unlikely)
3. ใช้เมื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งมักจะขึ้นต้นประโยคว่า If I were you แปลว่า ถ้าฉันเป็นคุณ
4. ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่คิดขึ้นมา หรือจินตนาการขึ้นมาว่าจะเกิดขึ้นในช่วงขณะที่พูด โดยใช้ past continuous ในประโยค if clause

ทั้งนี้ ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ could และ might ในประโยค main clause ได้

อ่านต่อ คลิก >> Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)

แชร์เลย