สรุปการใช้ และการทำ Inversion (การกลับประโยค)

Inversion คือ การสลับที่กันระหว่างประธานและกริยา หรือการกลับประโยค โดยการนำเอากริยาขึ้นมาไว้หน้าประธาน เพื่อเน้นใจความให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น หรือให้ดูเป็นทางการสุภาพมากขึ้น วิธีการทำให้ประโยคเป็น Inversion สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ […]

Inversion
คือ การสลับที่กันระหว่างประธานและกริยา หรือการกลับประโยค โดยการนำเอากริยาขึ้นมาไว้หน้าประธาน เพื่อเน้นใจความให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น หรือให้ดูเป็นทางการสุภาพมากขึ้น

วิธีการทำให้ประโยคเป็น Inversion สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1.ถ้ามี Adverb หรือ สำนวนที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธต่อไปนี้นำหน้าประโยค ประธานจะต้องสลับที่กันกับกริยา ตามโครงสร้างดังต่อไปนี้
Negative words
-Hardly (ever)
-Never
-Not only + Question form
-Rarely
-Under no circumstances

Adverb ที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธ + กริยาช่วย + ประธาน + กริยาแท้ ( Main Verb)
(กริยาช่วย เช่น is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, will, shall, can เป็นต้น)

Adverb และ สำนวนเชิงปฏิเสธที่มักใช้รูป Inversion เช่น
at no time, no sooner … than, by no means, not only, hardly, nowhere, little, only, neither, under no circumstances, not, never
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No sooner had he left than the telephone rang.
(= He had no sooner left than the telephone rang – ทันที่ที่เขาออกไป เสียงโทศัพท์ก็ดังขึ้น)

2.ประธานที่ขึ้นต้นด้วยคำต่อไปนี้ใช้หลักการ Inversion ได้แก่
few, little, so, such (โดยไม่มี noun ตามหลัง) up, down, here, there, in out, away

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Such was the story he told us. (Such ไม่มี noun ตามหลัง ถือว่าเป็น Inversion)
Little did he know that she had betrayed him.
In walked a man with a gun in his hand.
Here is the report you asked for.

3.ประธานที่นำหน้าด้วยบุพบทวลีที่เกี่ยวกับสถานที่ และ Verb ของประโยคเป็น Verb ที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ ประธานจะสลับกับกริยา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
On the corner stood a policeman.

4.ในประโยค Passive Voice มี Verb3 ขึ้นต้นประโยค ประธานจะสลับกับกริยา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Built on the hill was cottage.
(= A cottage was built on the hill.)

5.แสดงความเห็นด้วยหรือคล้อยตามกับข้อความข้างหน้า
มีโครงสร้างการใช้ 2 แบบดังนี้
ประโยคบอกเล่า = so + กริยาช่วย + ประธาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Lilly can cook. So I can.
Jim is a student, and so is Jack.
ประโยคปฏิเสธ = nor/neither + กริยาช่วย + ประธาน
หรือ ประธาน + กริยาช่วยรูปปฏิเสธ + either

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She can’t swim. Neither can I.
I don’t understand Japanese, and Lilly doesn’t either.

แชร์เลย