สรุป คำนาม (nouns) ภาษาอังกฤษ แบบละเอียด ครบ มีอะไรบ้าง

สรุปทุกหัวข้อเกี่ยวกับ คำนาม (nouns) ในแกรมม่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำนาม คือคำที่เอาไว้เรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ หรือจับต้องไมได้ […]

สรุปทุกหัวข้อเกี่ยวกับ คำนาม (nouns) ในแกรมม่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำนาม คือคำที่เอาไว้เรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ หรือจับต้องไมได้ ไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม เมื่อสิ่งนั้นมีชื่อเรียก เราก็จะถือว่านั่นคือคำนาม ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ อากาศ ความรัก ผี วิญญาณ

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคำนาม (noun) ในภาษาอังกฤษ

1. คํานามภาษาอังกฤษที่นับได้
คำนามบางชนิด สามารถนับจำนวนได้ และคำนามบางชนิดก็ไม่สามารถนับจำนวนได้ หรือมีเหตุผลที่ทำให้ไม่นิยมนับคำนามนั้น โดยคำนามนับได้ ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Countable noun หรือ Count noun และคำนามที่นับไม่ได้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Uncountable noun หรือ Non-count noun โดยคำนามที่นับได้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ
 1.1 คำนามเอกพจน์ และการใช้ a, an
 1.2 คำนามพหูพจน์

2. คํานามภาษาอังกฤษที่นับไม่ได้
 2.1 Group nouns
 2.2 Fluids
 2.3 Solids
 2.4 Gases
 2.5 Particles
 2.6 Abstract Nouns

3. สมุหนาม

4. คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ
 4.1 การใช้เครื่องหมาย Apostrophe s
 4.2 การใช้ of

5. คำนามประสม
 5.1 โครงสร้าง noun + noun
 5.2 โครงสร้าง noun + gerund
 5.3 โครงสร้าง gerund + noun

6. การใช้คำนำหน้าคำนาม เพื่อบอกปริมาณ
 6.1 some / any
 6.2 lots of / a lot of / plenty of
 6.3 many / much
 6.4 few / a few
 6.5 little / a little
 6.6 all
 6.7 most / most of
 6.8 no / none of
 6.9 both
 6.10 either
 6.11 neither

 

แชร์เลย