การใช้ try to do และ try doing

การใช้ try to do และ try doing ในภาษาอังกฤษ การใช้ try […]

การใช้ try to do และ try doing

ในภาษาอังกฤษ การใช้ try to do และ try doing มีข้อแตกต่างกันดังนี้คือ

** การแปลความหมาย

* Try to do หมายถึง พยายามทำ ด้วยความอุตสาหะ[โครงสร้าง try to + verb]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I tried to keep my eyes open but I couldn’t.
แปลว่า ฉันพยายามถ่างตาให้เปิดแล้ว แต่ก็ไม่ได้ (ง่วงมากๆ ลืมตาไม่ขึ้น)

* Try doing หมายถึง ทดลอง ลองทำ ทดสอบ[โครงสร้าง try + v.ing]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Try pressing the red button.
แปลว่า ลองกดปุ่มสีแดง (เผื่อจะได้สิ่งที่ต้องการให้เกิด)

แชร์เลย