การใช้ Wish (แสดงความปรารถนา) อย่างถูกต้อง

Wish Clauses คือ รูปประโยคแสดงความปรารถนา หรือ ต้องการกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง ประโยครูปแบบนี้ เรียกว่า Wish Clause […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ Wish (แสดงความปรารถนา) อย่างถูกต้อง

Wish Clauses
คือ รูปประโยคแสดงความปรารถนา หรือ ต้องการกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง

ประโยครูปแบบนี้ เรียกว่า Wish Clause หรือ Wish Form มีหลักการใช้อยู่สามวิธี ดังนี้

1.แสดงความปรารถนาอยากให้เป็นในปัจจุบัน (Present) มีลักษณะสำคัญ คือ ประโยคหลัง Wish
ต้องอยู่ในรูป Past Simple Tense (Subject + Verb2) เสมอ แม้จะมีความหมายเป็นปัจจุบัน และในกรณีที่จะต้องใช้ Verb to be ก็จะใช้ได้เฉพาะ were เท่านั้น ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์

2.แสดงวามปรารถนาอยากให้เป็นไปในอดีต (Past) มีลักษณะสำคัญคือ ประโยคหลัง Wish จะต้องเป็น Past Perfect Tense (Subject + Had + Verb3) เสมอ และ ในกรณีที่จะต้องใช้ Verb to be จะต้องใช้ในรูป Had been เสมอ

3. แสดงความปรารถนาอยากให้เป็นไปในอนาคต (Future) มีลักษณะสำคัญ คือ ประโยคหลัง Wish จะใช้รูป Would + Verb1 เสมอ และในกรณีที่จะต้องใช้ Verb to be จะต้องใช้ในรูป would be
และในประโยค Wish Clause สามารถขึ้นต้นได้ด้วย If only ได้ด้วย จะมีความหมายว่า ถ้าหากว่า, ถ้าเพียงว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I wish I could see it.
We wish she weren’t here.
If only you had more money.
I wish I had been there.
She wishes she hadn’t come.
If only you hadn’t seen her.
I wish she would go there.
If only they wouldn’t do that.

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 201

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้