คำศัพท์ วันสารทจีน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ วันสารทจีน ภาษาอังกฤษ Ghost festival (โกสทฺ-เฟซติวัล) เทศกาลวันสารทจีน ancestor (แอนเซสเตอรฺ) บรรพบุรุษ […]

คำศัพท์ วันสารทจีน ภาษาอังกฤษ

Ghost festival (โกสทฺ-เฟซติวัล) เทศกาลวันสารทจีน

ancestor (แอนเซสเตอรฺ) บรรพบุรุษ

descendant (ดีเซนเดินทฺ) ลูกหลาน

ancestor worship (แอนเซสเตอรฺ-เวอชิพ) การไหว้บรรพบุรุษ

offering (ออฟเฟอริง) ของเซ่นไหว้

Chinese offering paper (ไชนีส-ออฟเฟอริง-เพเพอะ) กระดาษเงินกระดาษทอง

เรียนภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างประโยค

There were portraits of his ancestors on the walls of the room.
อ่านว่า แด-เวอ-พอรเทรทสฺ-ออฟ-ฮีส-แอนเซสเตอรฺ-ออน-เดอะ-วอลสฺ-ออฟ-เดอะ-รูม
แปลว่า มีรูปภาพบรรพบุรุษของเขาอยู่บนกำแพงห้อง

He has no descendants.
อ่านว่า ฮี-แฮซ-โน-ดีเซนเดินทฺ
แปลว่า เขาไม่มีลูกหลาน

แชร์เลย