สรุปการใช้ If clause ประโยคเงื่อนไข แบบต่างๆ

สรุปการใช้ If clause ประโยคเงื่อนไข ภาษาอังกฤษ If clause คือ ประโยคเงื่อนไข (conditional […]

สรุปการใช้ If clause ประโยคเงื่อนไข ภาษาอังกฤษ

If clause คือ ประโยคเงื่อนไข (conditional sentence) เป็นการแสดงเงื่อนไขของเหตุการณ์ หรือการกระทำ 2 อย่าง ซึ่งพูดสมมติ หรือคาดการณ์ขึ้นมาว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา ซึ่งประโยคเงื่อนไข if clause นั้น มีหลายรูปแบบด้วยกัน แบ่งออกเป็น if clause ประเภทต่างๆ ดังนี้

* ประโยคเงื่อนไข If clause แบบที่ 1

การใช้เงื่อนไขที่เป็นริงเสมอ (real condition)

โครงสร้าง if clause แบบที่ 1

If + present simple tense + present simple tense

หรือ

Present simple tense + if + present simple tense

ตัวอย่างประโยค if clause แบบที่ 1

If water boils, it changes into steam.
แปลว่า ถ้าน้ำเดือด มันก็กลายเป็นไอ

If you study hard, you pass your exams.
แปลว่า ถ้าคุณเรียนอย่างหนัก คุณก็สอบผ่าน

If you are thirsty, you drink water.
แปลว่า ถ้าคุณกระหายน้ำ คุณก็ดื่มน้ำ

* ประโยคเงื่อนไข If clause แบบที่ 2

การใช้เงื่อนไขที่อาจเป็นจริง หรืออาจไม่จริงก็ได้ เป็นการคาดคะเน

โครงสร้าง if clause แบบที่ 2

If + present simple tense + future simple tense

หรือ

Future simple tense + if + present simple tense

ตัวอย่างประโยค if clause แบบที่ 2

If you study hard, you will pass the exams easily.
แปลว่า ถ้าคุณเรียนหนัก คุณจะสอบผ่านอย่างง่ายดาย

If he tries hard, he will succeed.
แปลว่า ถ้าเขาพยายามอย่างหนัก เขาก็จะสำเร็จ

He will come if you invite him.
แปลว่า เขาจะมา ถ้าคุณเชิญเขา

* ประโยคเงื่อนไข If clause แบบที่ 3

การใช้เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้

โครงสร้าง if clause แบบที่ 3

Subject + would / could / might + verb ช่องที่ 1 + if + verb ช่องที่ 2

ตัวอย่างประโยค if clause แบบที่ 3

If you studied hard, you would pass the exams.
แปลว่า ถ้าคุณเรียนหนัก คุณก็จะสอบผ่าน[แต่ความจริงคือเขาไม่ขยัน และการสอบที่ได้สอบไปแล้วนั้น ผลสอบคือไม่ผ่าน]

If i were a bird, i would fly.
แปลว่า ถ้าฉันเป็นนก ฉันจะบิน[แต่ความจริงคือ ไม่สามารถเป็นนกได้]

If I were a boy, I would play football.
แปลว่า ถ้าฉันเป็นเด็กผู้ชาย ฉนจะเล่นฟุตบอล[แต่ความจริงผู้พูดเป็นผู้หญิง ไม่ใช่เด็กผู้ชาย] // ข้อควรระวัง // สำหรับประโยคเงื่อนไข if clause ประเภทนี้ ถ้ามี verb to be มักใช้ were กับทุกประธาน

* ประโยคเงื่อนไข If clause แบบที่ 4

การใช้เงื่อนไขที่ตรงข้ามกับความจริงที่เกิดขึ้น

โครงสร้าง if clause แบบที่ 4

Subject + would / could / might + have + verb ช่องที่ 3 + if + subject + had + verb ช่องที่ 3

ตัวอย่างประโยค if clause แบบที่ 4

If you had studied harder, you would have passed the exam.
แปลว่า ถ้าคุณเรียนหนักกว่านี้ คุณก็จะสอบผ่าน[ความจริงคือ เขาไม่ขยันเรียน และเขาก็สอบไม่ผ่าน]

If you had listened carefully, you would have understood.
แปลว่า ถ้าคุณตั้งใจฟังอย่างระมัดระวัง คุณก็จะเข้าใจ[ความจริงคือฟังไม่ดี และเขาก็ไม่เข้าใจ]

If you had woke up earlier, you might have caught the train.
แปลว่า ถ้าคุณตื่นแต่เช้าตรู่ คุณก็อาจจะทันขึ้นรถไฟ[ความจริงคืนตื่นสาย และขึ้นรถไฟไม่ทัน]

** ข้อควรรู้เพิ่มเติม สำหรับการใช้ประโยคเงื่อนไข if clause

* ถ้าประโยค if clause นั้น มีคำว่า were, should และ had ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถตัด if ออก และนำคำเหล่านี้มาใช้แทนที่ if ได้ โดยที่ความหมายยังคงเหมือนเดิม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Had he driven slowly, he wouldn’t have had the accident.
หรือ
If he had driven slowly, he wouldn’t have had the accident.
แปลว่า ถ้าเขาขับรถช้า เขาจะไม่เกิดอุบัติเหตุ

Should the weather be good, we will go for a picnic.
หรือ
If the weather is good, we will go for a picnic.
แปลว่า ถ้าอากาศดี เราจะไปปิคนิค

* ในประโยคเงื่อนไข if clause มีคำที่สามารถใช้แทนคำว่า if ได้ คือ

Unless = เว้นแต่, นอกจาก, ถ้าไม่ (ความหมายเหมือน if … not)
Even if = แม้ว่า
Suppose = สมมติว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Unless you eat foods, you will die.
แปลว่า ถ้าคุณไม่กินอาหาร คุณจะตาย

Even if I were a poor man, I wouldn’t steal any from my friends.
แปลว่า แม้ว่าฉันจะจน ฉันก็จะไม่ขโมยอะไรจากเพื่อนของฉัน

Suppose we had attacked them first, how would they have reacted.
แปลว่า ถ้าพวกเราโจมตีพวกเขาก่อน พวกเขาจะตอบโต้อย่างไร

นอกจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้กล่าวไปข้างต้น ยังมีคำอื่นๆ อีก เช่น

So long as แปลว่า ตราบเท่าที่, หากแม้ว่า
Supposing (that) แปลว่า ถ้าสมมติว่า
Provided (that) แปลว่า ในกรณีที่
On condition (that) แปลว่า ในกรณีที่
In case แปลว่า ในกรณีที่

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences)

แชร์เลย