การเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ ขั้นธรรมดา ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด

การเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ หลักการเปรียบเทียบกริยาวิเศษณ์ (adverb) การทำกริยาวิเศษณ์ขั้นปกติ เป็นขั้นกว่า และขั้นสุด คือ 1. กริยาวิเศษณ์ที่มีพยางค์เดียว เมื่อต้องการให้เป็นขั้นกว่า […]

การเปรียบเทียบคำวิเศษณ์

หลักการเปรียบเทียบกริยาวิเศษณ์ (adverb) การทำกริยาวิเศษณ์ขั้นปกติ เป็นขั้นกว่า และขั้นสุด คือ

1. กริยาวิเศษณ์ที่มีพยางค์เดียว เมื่อต้องการให้เป็นขั้นกว่า ให้เติม -er และถ้าต้องการทำให้เป็นขั้นสุด ให้เติม -est

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ขั้นธรรมดา > ขั้นกว่า > ขั้นสูงสุด

Fast > faster > fastest
Hard > harder > hardest
Loud > louder > loudest

2. กริยาวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย -ly ให้เติม more ในขั้นกว่า และเติม most ในขั้นสุด

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ขั้นธรรมดา > ขั้นกว่า > ขั้นสูงสุด

Quick > more quickly > most quickly
Slowly > more slowly > most slowly
Kindly > more kindly > most kindly

3. กริยาวิเศษณ์เฉพาะ จะมีการเปลี่ยนรูป (สะกดต่างจากเดิม) เมื่อเป็นขั้นกว่า และขั้นสูงสุด

ตัวอย่างการเปรียบเทียบ

ขั้นธรรมดา > ขั้นกว่า > ขั้นสูงสุด

Well > better > best
Much > more > most
Badly > worse > worst

แชร์เลย