perfect tense คืออะไร หมายถึงอะไร

perfect tense คือ ในภาษาอังกฤษคำว่า perfect หมายถึง สมบูรณ์ ดังนั้นโครงสร้างแบบ perfect tense […]

perfect tense คือ

ในภาษาอังกฤษคำว่า perfect หมายถึง สมบูรณ์ ดังนั้นโครงสร้างแบบ perfect tense ก็คือกริยาที่ให้ความสมบูรณ์ หมายถึงการกระทำนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นเพียงสั้นๆ อย่างเช่น “ยิ้ม” แต่เป็นกระบวนการของการกระทำอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นและได้จบลงไปแล้ว อย่างเช่นการเติบโต ซึ่งการเติบโตจำเป็นต้องใช้กระบวนการที่ยาวนาน เมื่อต้องการบอกว่าเติบโตแล้ว นั่นหมายความว่ากระบวนการเติบโตนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้ว หรือเป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน และพึ่งเสร็จสิ้นไปในขณะนั้น ดูรายละเอียดการใช้ perfect tense พร้อมตัวอย่างประโยค คลิก >> Present perfect / Past perfect

แชร์เลย