สรุป การใช้ Present Simple Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Present Simple Tense (ปัจจุบันกาล) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + กริยา ถ้าประธานเอกพจน์ บุรุษที่ […]

Present Simple Tense (ปัจจุบันกาล)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + กริยา

ถ้าประธานเอกพจน์ บุรุษที่ 3 + คำกริยาเติม s, es

ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense

She sings a song.
He plays football.
She is not here. (She isn’t here.)
We are not drivers. (We aren’t drivers.)

ประโยคปฏิเสธและคำถาม present simple tense จะใช้ verb to do มาช่วยในการสร้างประโยค เช่น

You do not like apples. (You don’t like apples.)
She does not eat meat. (She doesn’t eat meat.)
Do you like it?
Does he like it?

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> การเติม s, es

หลักการใช้ present simple tense

1. ใช้ present simple tense แสดงลักษณะความจริงอยู่เสมอ ไม่ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปเท่าใดก็ตาม

ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense

The sun rises in the east and sets in the west.
แปลว่ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก

The earth is round.
แปลว่า โลกกลม

Water freezes at 0 °C.
แปลว่า น้ำมีจุดเยือกแข็งที่ 0 องศาเซลเซียส

2. ใช้ present simple tense กับการกระทำที่เกิดขึ้นเสมอๆ เกิดขึ้นจนเป็นนิสัย หรือประเพณีนิยม มักจะมี adverb of frequency ประกอบในประโยค เช่น every da, often, usually, sometimes, frequently, always, naturally, generally, rarely, seldom, never

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She gets up at six o’clock.
แปลว่า หล่อนตื่นนอน 6 โมงเช้า (ตื่นเวลานี้เป็นนิสัย)

He runs every morning.
แปลว่า เขาวิ่งทุกๆ เช้า

Peter often drinks milk.
แปลว่า ปีเตอร์มักดื่มเบียร์

3. ใช้ present simple tense แสดงเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

He starts to study in five minutes.
แปลว่า เขา(จะ)เริ่มเรียนใน 5 นาที

4. ใช้ present simple tense กับสุภาษิต คำพังเพย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

New brooms sweep clean.
แปลว่า ไม้กวาดใหม่ย่อมกวาดสะอาด

Money makes friend.
แปลว่า เงินทองทำให้มีเพื่อนมาก

Health is wealth.
แปลว่า การมีสุขภาพดี คือความมั่งคั่ง (การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ)

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Present Simple tense

แชร์เลย