คำศัพท์ สำนวน เกี่ยวกับการทำงาน ลางาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในที่ทำงาน พร้อมคำแปล plan products วางแผนสินค้า analyze the […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในที่ทำงาน พร้อมคำแปล

plan products วางแผนสินค้า
analyze the market วิเคราะห์ตลาด
do a market survey สำรวจตลาด
do a market research วิจัยตลาด
prepare a report เตรียมรายงาน
go over a report ตรวจรายงาน
figure out expenses คำนวณค่าใช้จ่าย
figure out the cost คำนวณต้นทุน
calculate profits and losses คำนวณกำไรขาดทุน
search for customers หาลูกค้า
make sales ทำการขาย
pioneer a new market สำรวจตลาดใหม่, บุกเบิกตลาดใหม่

คำศัพท์ และ สำนวน อื่นๆ ที่น่าสนใจ และใช้ในการทำงาน

make an inventory of current stock นับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า
go on a business trip เดินทางไปทำธุรกิจ
work overtime ทำงานล่วงเวลา
be promoted ได้รับการเลื่อนขั้น, เลื่อนตำแหน่ง
be transferred ถูกย้าย
be absent from work ขาดงาน
call in sick โทรศัพท์ไปลาป่วย
leave work early เลิกงานเร็ว (กว่าปกติ)

คำศัพท์เกี่ยวกับ ลางาน ภาษาอังกฤษ

sick leave ลาป่วย
personal leave ลากิจ
ordination leave ลาบวช
military leave ลาเพื่อเข้ารับราชการทหาร
maternity leave ลาคลอด
vacation leave ลาพักร้อน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน พร้อมคำแปล

My team is working overtime every day.
(ช่วงนี้) ทีมของฉันทำงานล่วงเวลาทุกวัน

He went on a business trip and will be back on Wednesday.
เขาไปทำธุรกิจ(ที่ต่างประเทศ) และจะกลับมาวันพุธ

แชร์เลย