ไวยากรณ์

Home/Tag: ไวยากรณ์

การใช้ in on at กับสถานที่ บอกตำแหน่ง ที่อยู่ ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

การใช้ will และ going to ต่างกันอย่างไร เลือกใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

No และ Not ใช้ต่างกันอย่างไร โครงสร้างการใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมาย

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

การใช้ in on at กับ วัน เวลา เดือน ปี เทศกาล ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

Comparison การเปรียบเทียบ 3 ขั้น ธรรมดา กว่า สูงสุด สรุปโครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

Since กับ For แตกต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร อธิบาย สรุป เรียนการใช้ในภาษาอังกฤษ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

การใช้ must และ have to ต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยค เปรียบเทียบ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

การใช้ some และ any ในภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยค

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

การใช้ used to หมายความว่าอย่างไร โครงสร้าง การทำเป็นประโยคคำถาม ปฏิเสธ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |

การใช้ when และ if แตกต่างกันอย่างไร วิธีใช้ ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|Tags: |