คำศัพท์ TOEIC 100 คำ ที่ต้องรู้ สำหรับเตรียมสอบโทอิค

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ สำหรับใช้สอบ TOEIC (โทอิค) 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้ มีดังต่อไปนี้ พร้อมคำอ่าน คำแปล และบอกหน้าที่ของคำ […]

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ สำหรับใช้สอบ TOEIC (โทอิค) 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้ มีดังต่อไปนี้ พร้อมคำอ่าน คำแปล และบอกหน้าที่ของคำ (part of speech) อย่างครบถ้วน สำหรับเริ่มต้นเตรียมตัวสอบโทอิค

คำศัพท์ TOEIC ภาษาอังกฤษ

accountant
(อะเคา’เทินทฺ) n. นักบัญชี, สมุหบัญชี. -accountantship n.

admission
(แอคมิช’เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธิ์หรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง

airport
(แอร์’พอร์ท) n. ท่าอากาศยาน

appliance
(อะไพล’เอินซฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์, เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน

applicant
(แอพ’พลิเคินทฺ) n. ผู้สมัคร, ผู้แจ้งความจำนง, ผู้ขอ

attendant
(อะเทน’เดินท) n. ผู้ดูแล, ผู้รับใช้, ผู้ปรนนิบัติ, ผู้เข้าร่วมประชุม, สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย, เกี่ยวข้อง, ดูแลรักษา (servant)

bicycle
(ไบ’ไซเคิล, -ซิค’เคิล) [bicycled, bicycling, bicycles] n., vi. (ขี่) จักรยานสองล้อ

brochure
(โบรชัวร์’) n. หนังสือเล่มเล็ก, แผ่นพับ, หนังสือเล่มเล็กๆ

cabinet
(แคบ’บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี, ตู้, ตู้มีลิ้นชัก, ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ, โทรทัศน์, ห้องเล็ก, ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี, เกี่ยวกับห้องส่วนตัว

cafeteria
(แคฟ’ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง

caller
(คอล’เลอะ) n. คนร้องเรียก, สิ่งเรียก, สิ่งที่เรียกร้อง, ผู้ไปเยี่ยม, ผู้โทรศัพท์, ผู้เรียกประชุม

candidate
(แคน’ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน similar: candidature, candidacy n.

cellphone
โทรศัพท์มือถือ

chef
(เชฟ) n. คนครัว, หัวหน้าครัว

clerk
(คลาร์ค, เคลิค) [clerked, clerking, clerks] n. เสมียน, เสมียนขายของ, พนักงานร้านค้า, พระ, คนที่อ่านออกเขียนได้, ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน

client
(ไคล’เอินทฺ) n. ลูกค้า, ลูกความ, คนไข้, ผู้พึ่งคนอื่น

cloth
(คลอธ) n. เสื้อผ้า, เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ -Phr. (the cloth อาชีพเป็นพระ) -pl. cloths

clue
(คลู) n. ร่องรอย, เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง) synonym= hint

compact
(คอม’แพคทฺ) [compacted, compacting, compacts] adj. แน่น, รวมกันแน่น, อัดแน่น, แข็ง, กระชับ, รัดกุม, กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น, อัดกันแน่น, ทำให้แน่น, ทำให้มั่นคง, ทำให้กะทัดรัด, ทำให้เป็นปึกแผ่น, ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก, รถยนต์ขนาดย่อม

conference
(คอน’เฟอเรินซฺ) n. การประชุม, สมาคมทีมกีฬา, การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ synonym= parley, colloquy

contradict
(คอนทระดิคทฺ’) [contradicted, contradicting, contradicts] vt. โต้แย้ง, เถียง, ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง. similar: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict

convenient
(คันวี’เนียนทฺ) adj. สะดวก, เหมาะสม, ใกล้มือ, ใกล้เคียง synonym= handy, fit -Conf. suitable

correctly
อย่างถูกต้อง: อย่างแม่นยำ

coupon
(คู’พอน) n. บัตร, บัตรควบ, ตั๋ว, ตั๋วที่ฉีกได้, ใบแนบโฆษณา, บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า, บัตรลดราคา

coworker
(โคเวิคเกอะ) เพื่อนร่วมงาน

deadline
(เดดไลนฺ) n. กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน, เส้นตาย

dentist
(เดน’ทิสทฺ) n. ทันตแพทย์, หมอฟัน

depart
(ดิพาท-) จากไป, แยกไป, ออกไป, ออกเดินทาง

destination
(เดสทะเน’เชิน) n. จุดหมายปลายทาง, จุดมุ่งหมาย synonym= objective

dine
(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก) synonym= eat

downtown
(ดาวนฺทาวนฺ) ตัวเมือง: ใจกลางเมือง, ในเมือง, ย่านดาวน์ทาวน์

book
(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง

elevator
(เอล’ละเวเทอะ) n. ผู้ยกของ, เครื่องยกของ

enclose
(เอนโคลซ’) vt. ปิด, ล้อมรอบ, สอดใส่ไว้, มีอยู่ใน, ประกอบด้วย. similar: enclosable adj. ดูenclose synonym= inclose.

explanatory
(เอคซฺเพลน’นะทอรี, -ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย, ซึ่งเป็นการชี้แจง

fare
(แฟรฺ) [fared, faring, fares] n. ค่าโดยสาร, โภชนาอาหาร. vi. กินอาหาร, มีประสบการณ์, ปรากฎ, ไป, ท่องเที่ยว. similar: farer n. synonym= food, get on

fax
(แฟคซฺ) n. การถอดแบบหรือทำสำเนาด้วยวิทยุหรือโทรเลข แฟกซ์ (โทรสาร) ย่อมาจากคำว่า facsimile เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษ เป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

garage
(การ์ราจฺ’) n. โรงรถ

** goods
(กูดซฺ) n. สินค้า

** good
(กูด) adj. ดี, กรุณา -Idiom (all in good time ถูกกาลเทศะ, เหมาะเจาะ) n. คุณค่า, ผลประโยชน์, ความดีเลิศ, ความกรุณา -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี.

identification
(ไอเดนทิฟิเค’เชิน) n. การหาเอกลักษณ์, การชี้ตัว

infer
(อินเฟอร์’) vt. อนุมาน, สรุป, ส่อให้เห็น, ลงความเห็น, ชี้ให้เห็นว่า, แนะนำ, อนุมาน, สรุป. similar: inferable, inferible, inferrible adj. inferably adv. inferrer n.

inference
(อิน’เฟเรินซฺ) n. การอนุมาน, การสรุป, สิ่งที่ส่อให้เห็น, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย synonym= conclusion, deduction

instructor
(อินสทรัค’เทอะ) n. ผู้สอน, ครู, อาจารย์, อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์. similar: instructorial adj. instructorship n. synonym= educator

inventory
(อิน’เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ, รายการทรัพย์สิน, รายการสินค้า, แคทตาล็อก, สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ, สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ. similar: inventoriable adj. inventorial adj.

invoice
(อิน’วอยซฺ) n. ใบส่งของ, ใบแจ้งรายการสินค้าที่ขายให้ รวมทั้งราคาและอื่น ๆ vt. ทำใบส่งของให้

keyboard
(คี’บอร์ด) n. แถวก้านดีดของเปียโน, แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด, แป้นพิมพ์ดีด

laptop
(แลพฺทอพฺ) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่

lease
(ลีส) [leased, leasing, leases] n. สัญญาเช่า, ทรัพย์สินที่ให้เช่า, ระยะเวลาที่ให้เช่า. vt. ให้เช่า, เช่าไว้. vt. ให้เช่า. similar: leasable adj. ดูlease leaser n. ดูlease -Phr. (a new lease on life ชีวิตใหม่ที่มีความหวังดีขึ้น)

lobby
(ลอบ’บี) [lobbied, lobbying, lobbies] n. ห้องพักแขก, ระเบียง, ห้องพักผ่อนของสภา, ห้องรับรอง, กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt., vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง similar: lobbyer n. ดูlobb

logical
(ลอจ’จิเคิล) adj. มีเหตุผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล. similar: logicality n. ดู logical synonym= clear

luggage
(ลัก’กิจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง

manual
(แมน’นวล) adj. เกี่ยวกับมือ, ด้วยมือ, ทำด้วยมือ, เกี่ยวกับหัตถกรรม, เกี่ยวกับคู่มือ. n. สมุดคู่มือ similar: manually adv.

media
(มี’เดีย) n., พหูพจน์ของ medium (ดู) -Phr. (The media, mass media สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน)

[medium] (มี’เดียม) pl. รูปพหูพจน์ของ media / n. สายกลาง, ภาวะที่อยู่ตรงกลาง, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, สื่อ, มัชฌิม, สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป, ที่อยู่สิ่งมีชีวิต, สิ่งแวดล้อม, วิธีการ, อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, เป็นสายกลาง

memo
(เมม’โม) n. ข้อเขียนเตือนความจำ, =memorandum (ดู) pl. memos

merchandise
(เมอ’เชินไดซ) n. สินค้า, วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย, ส่งเสริมการขาย, วางแผนการขาย. similar: merchandiser n. merchandizer n.

mister
(มิส’เทอะ) n. นาย, คำให้เกียรติที่ใช้เรียกชาย, คุณ

noon
(นูน) n. เที่ยงวัน synonym= midday

notify
(โน’ทิไฟ) vt. แจ้งความ, แจ้ง, ประกาศ, บอกให้ทราบ. similar: notifiable adj. notifier n. synonym= inform

obtain
(อับเทน’) [obtained, obtaining, obtains] vt. ได้, ได้มา, ไปถึง, vi. แพร่หลาย, ประสบความสำเร็จ. similar: obtainable adj. obtainer n. obtainment n. synonym= get

occupation
(ออคคิวเพ’เชิน) n. อาชีพ, การงาน, การครอบครอง synonym= vocation, profession

clock
(คลอค) [clocked, clocking, clocks] n. นาฬิกา (แขวนหรือตั้ง) -Phr. (around the clock ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดยั้ง ไม่พัก) vt. จับเวลา

outdoor
(เอาทฺ’ดอร์) adj. นอกบ้าน, กลางแจ้ง, ภายนอก, ชายป่า. synonym= outdoors

oval
(โอ’เวิล) adj., n. มีรูปไข่, เป็นรูปกลมรี, สิ่งรูปไข่, ส่วนที่เป็นรูปไข่, ลูกฟุตบอล

passport
(พาส’พอร์ท) n. หนังสือเดินทาง, ใบผ่าน

postpone
(โพสทฺโพน’) vt. เลื่อน, เลื่อนไป, เลื่อนเวลา, ยึดเวลา, ถ่วงเวลา, จัดไว้ในตำแหน่งรอง. similar: postponable adj. postponement n. postponer n. synonym= defer

precede
(พรีซีด’) v. นำก่อน, มาก่อน, นำหน้า, เสริมหน้า similar: precedable adj. synonym= go before, preface

preview
(พรี’วิว) n. การชมก่อน, การแสดงก่อน, การฉายภาพยนตร์ก่อน, การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง, สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน, ดูก่อน, แสดงก่อน. similar: previewer n. synonym= prevue

publish
(พับ’ลิช) vt. ประกาศ, โฆษณา, แถลง, ตีพิมพ์. vi. ตีพิมพ์, ออกหนังสือ similar: publishable adj. synonym= issue, announce, promulgate

receipt
(รีซีท’) n. ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับของ vt., vi. ระบุว่าได้รับ, ออกใบเสร็จรับของหรือเงิน, ประทับตรารับเงิน similar: receipts n., pl. จำนวนหรือปริมาณที่ได้รับ, การได้รับ, สิ่งที่ได้รับ, รายรับ synonym= reception

reception
(รีเซพ’เชิน) n. การรับ, การรับรอง, การต้อนรับ, งานตอบรับ, การรับวิทยุ, การรับเข้า

receptionist
(รีเซพ’เชินนิสทฺ) n. พนักงานต้อนรับ, เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

refund
(รีฟันดฺ’) vt., vi., n. (การ) คืนเงินให้, ชำระกลับ, ชดใช้, vt. ให้ทุนใหม่ similar: refunder n. refundment n.

renovation
(เรโนะเฝ-ฌัน) การปฏิสังขรณ์: การทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, การบูรณะ, การซ่อมแซมใหม่, การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่

rental
(เรน’เทิล) n. ค่าเช่า, บ้านเช่า, ห้องเช่า, รายได้จากการให้เช่า, adj. เกี่ยวกับค่าเช่า

replacement
(รีเพลส’เมินทฺ) n. การแทนที่, การสวมตำแหน่ง, การทำหน้าที่แทน, การรับช่วง, การชดใช้คืน, บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น, ของทดแทน

reschedule
(รีซเคจยูล) จัดตารางเวลาใหม่: เปลี่ยนตารางใหม่

reservation
(เรสเซอร์เว’เชิน) n. การสงวน, การจอง, การรักษาไว้, การสำรอง, ที่สงวน

sum
(ซัม) n. ผลบวก, ยอด, จำนวนรวม, จำนวนเงิน, เลขคณิต, ข้อสรุป, หัวข้อ, สาระสำคัญ, จุดสุดยอด. vt. รวม, รวบยอด, มีใจความย่อ, สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน synonym= cash

seminar
(เซม’มะนาร์) n. กลุ่มสัมมนา, สัมมนา, การประชุมสัมมนา, วิชาประเภทสัมมนา, การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอภิปราย

shipment
(ชิพ’เมินทฺ) n. การขนส่งทางเรือ, การลำเลียงทางเรือ, การขนส่งสินค้า, การลำเลียง, น้ำหนักบรรทุก, ปริมาณสินค้าที่ขนส่งในครั้งหนึ่ง ๆ , ของที่ลำเลียง

sincerely
(ซินเซีย-ลิ) อย่างจริงใจ, อย่างแท้จริง, อย่างบริสุทธิ์

sometime
(ซัม’ไทมฺ) adv. บางครั้ง adv. เมื่อก่อน, แต่ก่อน, อดีต synonym= occasionally

subscription
(ซับสคริพ’เชิน) n. การลงนามข้างท้าย, การเขียนไว้ข้างใต้, ชื่อข้างท้าย, การบอกรับเป็นสมาชิก, การสั่งซื้อ, การบริจาค, การออกค่าบำรุง, การเห็นด้วย. similar: subscriptive adj. synonym= agreement

subway
(ซับ’เว) n. รถไฟฟ้าใต้ดิน (อังกฤษเรียกว่า undergroupหรือtube) , (อังกฤษ) อุโมงค์สั้น ๆ สำหรับยานพาหนะ synonym= underpass

suitcase
(ซูท’เคส) n. กระเป๋าเสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม, หีบรูปสี่เหลี่ยม

supermarket
ร้านขายของขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง: ซูเปอร์มาร์เก็ต n. ตลาดสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องบริการตนเอง หาสินค้าเอง

supervisor
(ซูเพอะไว’เชอะ) n. ผู้ดูแล, ผู้ควบคุม, นิเทศน์ศึกษา. similar: supervisorship n. synonym= manager, chief

tactic
(แทค’ทิค) n. = tactics (ดู) , ระบบหรือรายละเอียดของ tactics (ดู) adj. เป็นระบบ, เป็นระเบียบ, เป็นลำดับ

technician
(เทคนิช’เชิน) n. เจ้าหน้าที่เทคนิค, ผู้ชำนาญในวิชาหนึ่งเฉพาะ, ช่าง synonym= expert

traveler
(แทรฟ’เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง, นักท่องเที่ยว, นักทัศนาจร, ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ , โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้

umbrella
(อัมเบรล’ละ) n. ร่ม, ร่มกันแดด, ร่มผ้า, กลด, ม่านกระสุน, สิ่งที่ใช้ป้องกัน. adj. คล้ายร่ม, มีลักษณะคล้ายร่ม, ครอบคลุมหมด. synonym= shade, canopy, shield, screen

underline
(อัน’เดอะไลนฺ) n., vt. (ทำ) เส้นที่อยู่ข้างใต้, คำอธิบายใต้ภาพ similar: underlineation n.

upcoming
(อัพ’คัมมิง) adj. กำลังจะเกิดขึ้น, กำลังจะมา

upgrade
(อัพ’เกรด) n. การลาดขึ้น, การยกระดับ, การเลื่อนขึ้น, การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา, ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น, ยกระดับ synonym= push

vacation
(เวเค’เชิน) n. ระยะหยุดงาน, ระยะหยุดภาค, การหยุดงาน, การหยุดภาค, เวลาว่าง, การออกไป, การย้ายออก, การลา. vi. หยุดงาน, หยุดภาค, ออกไป, ย้ายออก synonym= rest, holiday

valid
(แวล’ลิด) adj. มีเหตุผล, มีมูล, มีหลักฐาน, มีผล, ให้ผลที่ต้องการ, เป็นทางการ, ใช้ได้, ฟังขึ้น, ชอบด้วยกฎหมาย, แข็งแรง, มีสุขภาพดี. similar: validly adv. validness n. synonym= cogent

waiter
(เวท’เทอะ) n. ผู้คอย, ผู้รับใช้, ผู้ปรนนิบัติ, ถาดใส่ถ้วยชาม

warranty
(วอร์’เรินที) n. การรับรอง, การค้ำประกัน, การอนุญาต, การมอบอำนาจ, หนังสือรับรอง, หนังสือค้ำประกัน, หมาย synonym= assurance, guarantee

workshop
(เวิร์ค’ชอพ) n. โรงงาน, การประชุมปฏิบัติการ, ห้องเครื่อง, การสัมนาเชิงปฏิบัติการ synonym= seminar

แชร์เลย