คำศัพท์ มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (University อ่านว่า ยูนิเวอร์ซิที แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (University อ่านว่า ยูนิเวอร์ซิที แปลว่า มหาวิทยาลัย)

ศัพท์ มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
activity แอคทีฟ’วิที กิจกรรม
advisee แอดไวซี นิสิต, นักศึกษาผู้ได้รับการปรึกษา
adviser แอดไว’เซอะ ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
answer sheet อาน’เซอะ-ชีท กระดาษคำตอบ
campus แคม’พัส บริเวณมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
chancellor ชาน’ซะเลอ อธิการบดี
cheat ชีท โกง, การคดโกง, การทุจริต
choice ชอยซฺ ตัวเลือก
close friend โคลสฺ-เฟรนดฺ เพื่อนสนิท
club คลับ ชมรม, สโมสร, สมาคม
debate ดิเบท’ การโต้วาที
dormitory ดอร์’มิโทรี หอพัก,หอพักนักศึกษา, ห้องนอนรวม
essay เอส’เส เรียงความ, เรียงความร้อยแก้ว, บทความ
examination อิกแซมมะเน’เชิน การสอบ, การทดสอบ
faculty แฟค’เคิลที คณะ
fail เฟล ตก, สอบตก
fee ฟี ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน
first orientation เฟิร์สทฺ-โอริเอนเท’เชิน ปฐมนิเทศ
freshman เฟรช’เมิน นักศึกษาปีหนึ่ง, นิสิตปี 1
grade เกรด ระดับคะแนน, เกรด
group กรุพฺ กลุ่ม, คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหล่า
junior จูน’เนียร์ นักศึกษาชั้นปีที่สาม, นิสิตปี 3
last orientation ลาสทฺ-โอริเอนเท’เชิน ปัจฉิมนิเทศ
lecture เลค’เชอะ การบรรยาย
major เม’เจอะ เอก, วิชาเอก
marker pen มาร์ค’เคอะ-เพ็น ปากกามาร์คเกอร์
minor subject ไม’เนอะ-ซับเจคทฺ วิชาโท
pass พาส ผ่าน, สอบผ่าน
post-test โพสทฺ-เทสทฺ แบบทดสอบหลังเรียน
pre-test พรี-เทสทฺ แบบทดสอบก่อนเรียน
professor โพรเฟส’เซอะ อาจารย์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์
registration department เรจจิสเทรเชิน-ดิพาร์ทเมินทฺ สำนักทะเบียน, ฝ่ายทะเบียน, กองทะเบียน
report รีพอร์ท รายงาน
research รีเซิร์ชฺ การวิจัย
roommate รูม’เมท เพื่อนร่วมห้อง, ผู้ที่พักห้องเดียวกัน
scholar สคอล’เลอะ นักวิชาการ
scholarship สคอล’เลอะชิพ ทุนการศึกษา, ทุนเล่าเรียน
security guard ซีเคียวริที-การ์ดฺ พนักงานรักษาความปลอดภัย
senior ซี’เนียร์ นักศึกษาชั้นปีที่สี่, นิสิตปี 4
sophomore ซอฟ’ฟะมอรฺ นักศึกษาชั้นปีที่สอง, นิสิตปี 2
student identity card สทิวเดินทฺ-ไอเดนทิที-คาร์ดฺ บัตรประจำตัวนักศึกษา
term เทอรมฺ เทอม, ภาคเรียน, ภาคการศึกษา
thesis ธี’ซิส วิทยานิพนธ์
volunteer วอล’เลินเทียร์ อาสาสมัคร
whiteboard ไวทฺบอรดฺ กระดานไวท์บอร์ด

แชร์เลย