คำศัพท์ วัน เวลา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด วัน เวลา การบอกวันเวลา ช่วงเวลา ระยะเวลา เป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์ วัน […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด วัน เวลา การบอกวันเวลา ช่วงเวลา ระยะเวลา เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ วัน เวลา ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Minute มิน’นิท นาที
Second เซค’เคินดฺ วินาที
Hour เอา’เออะ ชั่วโมง
Day เด วัน
Week วีค สัปดาห์
Month มันธฺ เดือน
Year เยียร์ ปี
Decade เดค’เคด ทศวรรษ (ระยะเวลา 10 ปี)
Century เซน’ชิวรี ศตวรรษ (หนึ่งร้อยปี)
Yesterday เยส’เทอะเด เมื่อวาน
Today ทะเด’ วันนี้
Tomorrow ทูมอ’โร พรุ่งนี้
Next week เนคซฺทฺ-วีค สัปดาห์หน้า
In two weeks อิน-ทู-วีคสฺ ในสองสัปดาห์
Next month เนคซฺทฺ-มันธฺ เดือนหน้า
In two months อิน-ทู-มันธสฺ ในสองเดือน
Next year เนคซฺทฺ-เยียฺร ปีหน้า
In two years อิน-ทู-เยียฺร ใน 2 ปี
five minutes ago ไฟฺว-มิน’นิทสฺ-อะโก 5 นาทีที่แล้ว
ten minutes ago เท็น-มิน’นิทสฺ-อะโก 10 นาทีที่แล้ว
Last week ลาสทฺ-วีคฺ สัปดาห์ก่อน
Two weeks ago ทู-วีคสฺ-อะโก สองสัปดาห์ที่แล้ว
Last month ลาสทฺ-มันธฺ เดือนก่อน
Two months ago ทู-มันธสฺ-อะโก สองเดือนที่แล้ว
Last year ลาสทฺ-เยียฺร ปีก่อน
Three years ago ธรี-เยียฺรสฺ-อะโก 3 ปีที่แล้ว

แชร์เลย