คำศัพท์ ห้องสมุด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องสมุด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Library อ่านว่า ไล’บรารี แปลว่า ห้องสมุด) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องสมุด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Library อ่านว่า ไล’บรารี แปลว่า ห้องสมุด)

คำศัพท์ ห้องสมุด ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
bilingual ไบลิง’กวล สองภาษา
biography ไบออกกระฟี อัตชีวประวัติ
book cart บุค-คารทฺ รถเข็นหนังสือ
bookend บุค’เอนดฺ ฉากกั้นหนังสือ, ที่ตั้งหนังสือ
booklet บุคเล็ท จุลสาร
bookmark บุคมาร์ค ที่คั่นหนังสือ
bookshelf บุค’เชลฟฺ ชั้นหนังสือ, ที่วางหนังสือ
bookworm บุค’เวิร์ม หนอนหนังสือ (คนที่ชอบอ่านหนังสือ)
borrow บอ’โร ยืม, ขอยืม
braille เบรล อักษรเบรลล์ (ตัวหนังสือนูนสำหรับคนตาบอด)
call card คอล-คาร์ด บัตรรายการ
card catalog drawer คาร์ด-แคททะล็อก-ดรอเออะ ตู้เก็บบัตรรายการหนังสือ
chapter แชพ’เทอะ บทของหนังสือ, ตอน
content คอน’เทนทฺ สารบัญ, สารบาญ
cover คัฟ’เวอะ ปกหนังสือ
dictionary ดิค’เชินนะรี พจนานุกรม, ปทานุกรม
encyclopedia เอ็นไซโคลพิเดีย สารานุกรม
fable เฟ’เบิล หนังสือนิทาน, นิทานปรัมปรา, ชาดก
knowledge นอล’ลิดจฺ ความรู้
librarian ไลแบร’เรียน บรรณารักษ์
library card ไล’บรารี-คาร์ด บัตรห้องสมุด
library clerk ไล’บรารี-เคลิค เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
library user ไล’บรารี-ยูสเซอะ ผู้ใช้บริการห้องสมุด
literature ลิททะเร’เชอะ วรรณกรรม, วรรณคดี
long-sighted ลอง-ไซทิดฺ สายตายาว
magazine แมก’กะซีน นิตยสาร
newspaper นิวซ’เพเพอะ หนังสือพิมพ์
novel นอฟ’เวิล นวนิยาย, นิยาย
page เพจ หน้าหนังสือ
paragraph พา’ระกราฟ ย่อหน้า
periodical เพียริออด’ดิเคิล วารสาร
pictorial English dictionary พิคทอเรียล-อิงลิช-ดิคเชินนะรี พจนานุกรมภาพภาษาอังกฤษ
portrait พอร์’เทรท ภาพบุคคล
return รีเทิร์น คืน, ส่งคืน
short-sighted ชอรทฺ-ไซทิดฺ สายตาสั้น
sketch สเคทชฺ ภาพร่าง
title ไท’เทิล ชื่อเรื่อง, ชื่อหนังสือ

แชร์เลย