คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลำดับที่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ Ordinal / Ranking first = ลำดับที่หนึ่ง second = […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลำดับที่

Ordinal / Ranking

first = ลำดับที่หนึ่ง
second = ลำดับที่สอง
third = ลำดับที่สาม
fourth = ลำดับที่สี่
fifth = ลำดับที่ห้า
sixth = ลำดับที่หก
seventh = ลำดับที่เจ็ด
eighth = ลำดับที่แปด
ninth = ลำดับที่เก้า
tenth = ลำดับที่สิบ
eleventh = ลำดับที่สิบเอ็ด
twelfth = ลำดับที่สิบสอง
thirteenth = ลำดับที่สิบสาม
fourteenth = ลำดับที่สิบสี่
fifteenth = ลำดับที่สิบห้า
sixteenth = ลำดับที่สิบหก
seventeenth = ลำดับที่สิบเจ็ด
eighteenth = ลำดับที่สิบแปด
nineteenth = ลำดับที่สิบเก้า
twentieth = ลำดับที่ยี่สิบ
twenty-first = ลำดับที่ยี่สิบเอ็ด
twenty-second = ลำดับที่ยี่สิบสอง
twenty-third = ลำดับที่ยี่สิบสาม
twenty-fourth = ลำดับที่ยี่สิบสี่
twenty-fifth = ลำดับที่ยี่สิบห้า
twenty-sixth = ลำดับที่ยี่สิบหก
twenty-seventh = ลำดับที่ยี่สิบเจ็ด
twenty-eight = ลำดับที่ยี่สิบแปด
twenty-ninth = ลำดับที่ยี่สิบเก้า
thirtieth = ลำดับที่สามสิบ
fortieth = ลำดับที่สี่สิบ
fiftieth = ลำดับที่ห้าสิบ
sixtieth = ลำดับที่หกสิบ
seventieth = ลำดับที่เจ็ดสิบ
eightieth = ลำดับที่แปดสิบ
ninetieth = ลำดับที่เก้าสิบ
a hundredth = ลำดับที่หนึ่งร้อย
a thousandth = ลำดับที่หนึ่งพัน
ten thousandth = ลำดับที่หนึ่งหมื่น
a millionth = ลำดับที่หนึ่งล้าน

แชร์เลย