การประชุมประเภทต่างๆ ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประชุมประเภทต่างๆ ตัวอย่างคําศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 1. seminar ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ Usually a group sharing […]

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/การประชุมประเภทต่างๆ ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประชุมประเภทต่างๆ

ตัวอย่างคําศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 1. seminar
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ Usually a group sharing experiences in a particular field with an expert discussion leader.
หมายถึง เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความสนใจร่วมกันโดยมีผู้เชียวชาญในเรื่องนั้นเป็นผู้นำการประชุม แต่ปกติแล้วเนี่ย จะมีผู้เข้าประชุมมาไม่เกิน 30 คน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 2. workshop
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ Usually a general session with groups of particip assisting each other to gain new knowledge.
หมายถึง การประชุมแบบที่ผู้เข้าประชุมแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาความรู้สิ่งใหม่ๆตามปกติแล้วเนี่ยผู้เข้าประชุมประมาณ 30 ถึง 35 คน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 3. Clinic
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ Usually small groups, but may have general sessions where experts provide most of the tuition in one particular subject.
หมายถึง ตามปกติจัดเต็มการประชุมกลุ่มย่อยย่อยกลุ่มเล็กๆ แต่อาจมีการประชุมใหญ่ ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนแนะนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะก็เป็นได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 4. conference
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ Usually general sessions and face-to-face group planning, fact-finding and problem solving.
หมายถึง ปกติแล้วการประชุมใหญ่ และมีการประชุมย่อยเพื่อกำหนดแผนงานต่างๆ หาข้อเท็จจริงและหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 5. Forum
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ A panel discussion or presentation by experts in a given field with an opportunity for audience participation.
หมายถึง การประชุมอภิปรายปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆเป็นผู้นำเสนอและให้โอกาสผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 6. symposlum
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ Usually a panel discussion or presentation by experta in a given field before a large audience. Some audience participation, less than a forum.
หมายถึง การประชุมอภิปรายปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดนผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้นำเสนอต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมากโอกาสที่ผู้ฟังจะร่วมแสดงความคิดเห็นมีน้อยกว่าแบบ forum

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 7. Panel
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ Two or more speakers each stating their viewpoints. The discussion is led by a chairman.
หมายถึง มีผู้ภิปรายอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปมาแสดงความคิดเห็นของตน มีประธานหรือผู้ดำเนินการอภิปรายทำหน้าที่เสมือนพิธีกรนั่นเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 8. Lecture
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ A formal presentation by an expert, sometimes followed by audience participetion.
หมายถึง การบรรยายอย่างเป็นทางการของผู้เชียวชาญ บางครั้งก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นได้ด้วยนะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 9. colloquium
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ A programme where the participants determine the matter to be discussed. Leaders then construct the programme around the problems that come up most frequently.
หมายถึง เป็นแบบที่ผู้ร่วมประชุมเป็นผู้กำหนดว่าจะสนทนาเรื่องประชุมอะไรกัน แล้วผู้ดำเนินการประชุมก็จะจัดการประชุมในเรื่องที่ทุกคนสนใจมากที่สุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ 10. Congress
ตัวอย่างความหมายภาษาอังกฤษ A large meeting or series of meetings of experts in a given field. Often with international participation.
หมายถึง การประชุมขนาดใหญ่ ของ ผู้เชียวชาญ ส่วนใหญ่มักจะเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศหรือระดับประเทศ

แชร์เลย