คำศัพท์ ในชั้นเรียน ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชั้นเรียน ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Classroom อ่านว่า คลาสรูม แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชั้นเรียน ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Classroom อ่านว่า คลาสรูม แปลว่า ห้องเรียน)

ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
alphabet แอล’ฟาเบท ตัวอักษร
blackboard แบลคฺ’บอร์ด กระดานดำ
blackboard eraser แบลคฺบอร์ด-อีเรเซอะ แปรงลบกระดาน
blame เบลม ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว
bookcase บุค’เคส ตู้หนังสือ
calendar แคล’เลนเดอร์ ปฏิทิน
cardboard คาร์ด’บอร์ด กระดาษแข็ง
chalk ชอล์ก ชอล์ก
charcoal ชาร์’โคล ดินสอถ่าน (ดินสอที่ทำจากถ่าน)
clock คลอคฺ นาฬิกา
colored paper คัล’เลอดฺ-เพเพอะ กระดาษสี
correction pen คะเรค’เชิน-เพ็น ปากกาลบคำผิด
crayon เคร’ออน สีเทียน
desk เดสคฺ โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน
dividers ดิไว’เดอรสฺ วงเวียน
drawer ดรอ’เออะ ลิ้นชัก
drawing book ดรอ’อิง-บุค สมุดวาดเขียน, สมุดวาดภาพ
easel อี’เซิล ขาตั้งกระดานวาดรูป, ขาตั้งภาพ
eraser อีเรเซอะ ยางลบ
felt-tip pen เฟลทฺ-ทิพฺ-เพ็น สีเมจิก, ปากกาเมจิก
fountain pen เฟานฺเทิน-เพ็น ปากกาหมึกซึม
globe โกลบ ลูกโลก
grade เกรด ระดับชั้น
handwriting แฮนฺด’ไรทิง ลายมือ, ลายมือเขียน
highlighter ไฮไลเทอร์ ปากกาเน้นข้อความ
homework โฮมเวิรคฺ การบ้าน
hourglass เอาเออะกลาส นาฬิกาทราย
ink อิงคฺ น้ำหมึก, หมึก
intend อินเทนดฺ ตั้งใจ
left-handed เลฟทฺ-แฮน’ดิด ถนัดมือซ้าย, ถนัดซ้าย
lesson เลส’เซิน บทเรียน
map แมพ แผนที่
mechanical pencil มะแคน’นิเคิล-เพ็นเซิล ดินสอกด
memorize เมม’มะไรซ จำ, จดจำ, ท่องจำ
mind map ไมนดฺ-แมพฺ แผนผังความคิด
paintbrush เพน’ทบรัช พู่กัน, แปรงทาสี
palette แพล’ลิท จานสี, จานผสมสี, แผ่นผสมสี
pen เพ็น ปากกา
pencil เพนเซิล ดินสอ
pencil case เพนเซิล-เคส กล่องดินสอ, กระเป๋าดินสอ
pencil sharpener เพ็นเซิล-ชาร์พเพินเนอร์ กบเหลาดินสอ
portfolio พอร์ทโฟ’ลีโอ แฟ้มสะสมผลงาน
protractor โพรแทรค’เทอะ ไม้โปรแทรคเตอร์ (ใช้วัดมุมทางเรขาคณิต)
review รีวิว ทบทวน
right-handed ไรทฺ-แฮน’ดิด ถนัดมือขวา, ถนัดขวา
ruler รู’เลอะ ไม้บรรทัด, ไม้วัด
school bag สคูล-แบกฺ กระเป๋านักเรียน
school timetable สคูล-ไทมฺเทเบิล ตารางเรียน, ตารางสอน
scotch tape สกอทชฺ-เทพฺ เทปใส, สก๊อตเทป
stapler สเท’เพลอะ ที่เย็บกระดาษ
textbook เทคซฺ’บุค หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน
triangle ไทร’แองเกิล ไม้ฉากสามเหลี่ยม
underline อัน’เดอะไลนฺ ขีดเส้นใต้
watercolor วอ’เทอะคัลเลอะ สีน้ำ
workbook เวิร์คบุค หนังสือแบบฝึกหัด
worksheet เวิร์คชีท ใบงาน

แชร์เลย