คำศัพท์ ในชั้นเรียน ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชั้นเรียน ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Classroom อ่านว่า คลาสรูม แปลว่า […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ ในชั้นเรียน ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชั้นเรียน ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Classroom อ่านว่า คลาสรูม แปลว่า ห้องเรียน)

ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
alphabet แอล’ฟาเบท ตัวอักษร
blackboard แบลคฺ’บอร์ด กระดานดำ
blackboard eraser แบลคฺบอร์ด-อีเรเซอะ แปรงลบกระดาน
blame เบลม ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว
bookcase บุค’เคส ตู้หนังสือ
calendar แคล’เลนเดอร์ ปฏิทิน
cardboard คาร์ด’บอร์ด กระดาษแข็ง
chalk ชอล์ก ชอล์ก
charcoal ชาร์’โคล ดินสอถ่าน (ดินสอที่ทำจากถ่าน)
clock คลอคฺ นาฬิกา
colored paper คัล’เลอดฺ-เพเพอะ กระดาษสี
correction pen คะเรค’เชิน-เพ็น ปากกาลบคำผิด
crayon เคร’ออน สีเทียน
desk เดสคฺ โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน
dividers ดิไว’เดอรสฺ วงเวียน
drawer ดรอ’เออะ ลิ้นชัก
drawing book ดรอ’อิง-บุค สมุดวาดเขียน, สมุดวาดภาพ
easel อี’เซิล ขาตั้งกระดานวาดรูป, ขาตั้งภาพ
eraser อีเรเซอะ ยางลบ
felt-tip pen เฟลทฺ-ทิพฺ-เพ็น สีเมจิก, ปากกาเมจิก
fountain pen เฟานฺเทิน-เพ็น ปากกาหมึกซึม
globe โกลบ ลูกโลก
grade เกรด ระดับชั้น
handwriting แฮนฺด’ไรทิง ลายมือ, ลายมือเขียน
highlighter ไฮไลเทอร์ ปากกาเน้นข้อความ
homework โฮมเวิรคฺ การบ้าน
hourglass เอาเออะกลาส นาฬิกาทราย
ink อิงคฺ น้ำหมึก, หมึก
intend อินเทนดฺ ตั้งใจ
left-handed เลฟทฺ-แฮน’ดิด ถนัดมือซ้าย, ถนัดซ้าย
lesson เลส’เซิน บทเรียน
map แมพ แผนที่
mechanical pencil มะแคน’นิเคิล-เพ็นเซิล ดินสอกด
memorize เมม’มะไรซ จำ, จดจำ, ท่องจำ
mind map ไมนดฺ-แมพฺ แผนผังความคิด
paintbrush เพน’ทบรัช พู่กัน, แปรงทาสี
palette แพล’ลิท จานสี, จานผสมสี, แผ่นผสมสี
pen เพ็น ปากกา
pencil เพนเซิล ดินสอ
pencil case เพนเซิล-เคส กล่องดินสอ, กระเป๋าดินสอ
pencil sharpener เพ็นเซิล-ชาร์พเพินเนอร์ กบเหลาดินสอ
portfolio พอร์ทโฟ’ลีโอ แฟ้มสะสมผลงาน
protractor โพรแทรค’เทอะ ไม้โปรแทรคเตอร์ (ใช้วัดมุมทางเรขาคณิต)
review รีวิว ทบทวน
right-handed ไรทฺ-แฮน’ดิด ถนัดมือขวา, ถนัดขวา
ruler รู’เลอะ ไม้บรรทัด, ไม้วัด
school bag สคูล-แบกฺ กระเป๋านักเรียน
school timetable สคูล-ไทมฺเทเบิล ตารางเรียน, ตารางสอน
scotch tape สกอทชฺ-เทพฺ เทปใส, สก๊อตเทป
stapler สเท’เพลอะ ที่เย็บกระดาษ
textbook เทคซฺ’บุค หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน
triangle ไทร’แองเกิล ไม้ฉากสามเหลี่ยม
underline อัน’เดอะไลนฺ ขีดเส้นใต้
watercolor วอ’เทอะคัลเลอะ สีน้ำ
workbook เวิร์คบุค หนังสือแบบฝึกหัด
worksheet เวิร์คชีท ใบงาน

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 542

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้