เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

การสะกด ชื่อเดือน ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เขียนย่อ แปลภาษาไทย
สะกด January Jan เดือนมกราคม
สะกด February Feb เดือนกุมภาพันธ์
สะกด March Mar เดือนมีนาคม
สะกด April Apr เดือนเมษายน
สะกด May May เดือนพฤษภาคม
สะกด June Jun เดือนมิถุนายน
สะกด July Jul เดือนกรกฏาคม
สะกด August Aug เดือนสิงหาคม
สะกด September Sep เดือนกันยายน
สะกด October Oct เดือนตุลาคม
สะกด November Nov เดือนพฤศจิกายน
สะกด December Dec เดือนธันวาคม