สนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน เดินทางโดยเครื่องบิน ประโยค คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และประโยคต่างๆ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ไว้ เพื่อการเดินทางโดยเครื่องบินหรือการโดยสารทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน เรามาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ กันครับ ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ที่สนามบิน […]

ภาษาอังกฤษที่สนามบิน สนทนา

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และประโยคต่างๆ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ไว้ เพื่อการเดินทางโดยเครื่องบินหรือการโดยสารทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน เรามาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ กันครับ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ที่สนามบิน เมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน

airport (แอร์’พอร์ท) ท่าอากาศยาน, สนามบิน

การเช็คอินที่สนามบิน

I’ve come to collect my ticket(s).
= ฉันมารับตั๋วของฉัน
(หากตั๋วมากกว่า 1 ใบ เติม s ด้วยนะครับ)

collect (คะเลคทฺ’) เก็บ, รับ

I booked on the Internet
= ฉันจองไว้แล้วทางอินเตอร์เน็ต
(คำว่า Internet เป็นคำนามแบบชื่อเฉพาะ ดังนั้นเวลาเขียน ต้องขึ้นต้นด้วย I ตัวใหญ่นะครับ)

book (บุค) verb = จอง[ถ้าเป็น noun จะแปลว่า หนังสือ]

Do you have your booking reference?
= คุณมีหลักฐานการจองไหม

reference (เรฟ’เฟอเรินซฺ) การอ้างอิง

Your passport and ticket, please
= ขอหนังสือเดินทางกับตั๋วของคุณด้วยครับ/ค่ะ

passport (พาส’พอร์ท) = หนังสือเดินทาง

Here’s my booking reference
= นี่คือหลักฐานการจองของฉัน

Where are you flying to?
= คุณจะบินไปที่ไหน

Did you pack your bags yourself?
= คุณจัดกระเป๋าด้วยตัวเองหรือเปล่า

Has anyone had access to your bags in the meantime?
= หลังจากนั้นมีใครเปิดกระเป๋าคุณหรือไม่

Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage?
= คุณมีของเหลวหรือของมีคมในกระเป๋าถือหรือไม่

baggage (แบก’เกจฺ) = กระเป๋าเดินทาง
liquid (ลิค’ควิด) ของเหลว

How many bags are you checking in?
= คุณมีกระเป๋าเดินทางที่จะฝากเข้าใต้ท้องเครื่องบินกี่ใบ

Could I see your hand baggage, please?
= ขอดูกระเป๋าถือของคุณหน่อยได้ไหม

Do I need to check this in or can I take it with me?
= ฉันจำเป็นต้องฝากของนี้เข้าใต้ท้องเครื่องบินหรือฉันนำขึ้นเครื่องได้

You’ll need to check that in
= คุณจำเป็นต้องฝากของนี้เข้าใต้ท้องเครื่องบิน

There’s an excess baggage charge of … (£30)
= จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระที่น้ำหนักเกินพิกัด… (30 ปอนด์)

Would you like a window or an aisle seat?
= คุณต้องการที่นั่งใกล้หน้าต่าง หรือใกล้ทางเดิน?

aisle (ไอลฺ) ทางเดินระหว่างที่นั่ง
seat (ซีท) ที่นั่ง

Enjoy your flight!
= ขอให้สนุกกับการเดินทาง!

Where can I get a trolley?
= ฉันจะหารถเข็นของได้ที่ไหน

trolley (ทรอล’ลี) รถเข็น, รถลาก

การพูดเกี่ยวกับความปลอดภัย

Are you carrying any liquids?
= คุณพกอะไรทีเป็นของเหลวมาบ้างหรือเปล่า

Could you take off your …, please?
= คุณช่วยถอด…หน่อยได้ไหม
coat (โคท) = เสื้อคลุม
shoes (ชูสฺ) = รองเท้า
belt (เบลทฺ) = เข็มขัด

Could you put any metallic objects into the tray, please?
= โปรดวางของที่เป็นโลหะในถาดด้วยครับ/ค่ะ

metallic (มะแทล’ลิค) เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยโลหะ
tray (เทร) ถาด

Please empty your pockets
= โปรดเอาของออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกงให้หมด

pocket (พอค’คิท) กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง

Please take your laptop out of its case
= กรุณานำคอมพิวเตอร์ออกจากกระเป๋าด้วยครับ/ค่ะ

I’m afraid you can’t take that through
= ขออภัย คุณไม่สามารถนำของชิ้นนั้นขึ้นเครื่องได้

ณ อาคารผู้โดยสารขาออก

What’s the flight number?
= เที่ยวบินอะไร

flight (ไฟลทฺ) เที่ยวบิน, สายการบิน

Which gate do we need?
= เราต้องไปที่ประตูไหน

Last call for passenger Leonado travelling to Paris, please proceed immediately to Gate number 27
= เรียกครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารชื่อลีโอนาโดที่จะเดินทางไปปารีส กรุณารีบไปที่ประตูหมายเลข 27 ทันที

gate (เกท) ประตูใหญ่,  ประตูรั้ว

The flight’s been delayed
= เที่ยวบินล่าช้า

The flight’s been cancelled
= เที่ยวบินถูกยกเลิก

We’d like to apologise for the delay
= ขออภัยสำหรับความล่าช้า

Could I see your passport and boarding card, please?
= ขอดูหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารด้วยครับ/ค่ะ

บทสนทนาบนเครื่องบิน

What’s your seat number?
= ที่นั่งของคุณหมายเลขอะไร

Could you please put that in the overhead locker?
= โปรดวางของนั้นในตู้วางกระเป๋าด้านบนด้วยครับ/ค่ะ

Please pay attention to this short safety demonstration
= โปรดดูการสาธิตด้านความปลอดภัยสั้นๆ นี้อย่างตั้งใจด้วยครับ/ค่ะ

demonstration (เดมันซทเร-ฌัน) = การสาธิต

Please turn off all mobile phones and electronic devices
= กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

The captain has turned off the Fasten Seatbelt sign
= กัปตันได้ปิดสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว

How long does the flight take?
= เที่ยวบินนี้จะใช้เวลาบินนานแค่ไหน

Would you like any food or refreshments?
= คุณต้องการอาหารหรือเครื่องดื่มไหม

The captain has switched on the Fasten Seatbelt sign
= กัปตันได้เปิดสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว

We’ll be landing in about fifteen minutes
= เราจะลงจอดในอีก 15 นาที

Please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position
= กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยและปรับที่นั่งของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

Please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off
= โปรดนั่งอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจะลงจอดได้สำเร็จและสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยดับลง

The local time is …
= เวลาท้องถิ่นขณะนี้ คือ …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สนามบิน

Short stay (คำย่อของ Short stay car park)
ที่จอดรถระยะสั้น

Long stay (คำย่อของ Long stay car park)
ที่จอดรถระยะยาว

Arrivals
ขาเข้า

Departures
ขาออก

International check-in
เช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศ

International departures
เที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ

Domestic flights
เที่ยวบินในประเทศ

Toilets
ห้องน้ำ

Information
ข้อมูล

Ticket offices
ห้องจำหน่ายตั๋ว

Lockers
ลิ้นชัก

Payphones
โทรศัพท์สาธารณะ

Restaurant
ร้านอาหาร

Check-in closes 40 minutes before departure
เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง

Gates 1-32
ประตูหมายเลข 1-32

Tax free shopping
การซื้อสินค้าปลอดภาษี

Duty free shopping
การซื้อสินค้าปลอดภาษี

Transfers
การเปลี่ยนเครื่อง

Flight connections
การต่อเที่ยวบิน

Baggage reclaim
ที่รับกระเป๋าเดินทาง

Passport control
ด่านตรวจหนังสือเดินทาง

Customs
ศุลกากร

Taxi(s)
แท็กซี่

Car hire
การเช่ารถ

Departures board
กระดานแจ้งเที่ยวบินขาออก

Check-in open
เช็คอินเปิด

Go to Gate …
ไปที่ประตู…

Delayed
ล่าช้า

Cancelled
ยกเลิกไปแล้ว

Now boarding
ขึ้นเครื่องได้แล้ว

Last call
เรียกครั้งสุดท้าย

Gate closing
ประตูกำลังปิด

Gate closed
ประตูปิดแล้ว

Departed
เครื่องออกไปแล้ว

Arrivals board
กระดานแจ้งเที่ยวบินขาเข้า

Expected 14:15
คาดว่าจะมาถึงเเวลา 14:15 น.

Landed 09:09
ลงจอดเวลา 09:09 น.

คลิกอ่านต่อ >> คำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ศุลกากร ภาษาอังกฤษ

แชร์เลย