คำนามนับได้ เอกพจน์ ภาษาอังกฤษ (singular noun) และการใช้ a, an

การระบุบ่งชี้คำนามนับได้เอกพจน์ภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปจะมีการใส่ article หรือคำนำหน้านาม อย่างเช่น a และ an เพื่อบอกว่าคำนามนับได้นั้นมีจำนวนเท่ากับ 1 โดยมีหลักการใช้ดังนี้

การใช้ a นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ จะใช้ a นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ เช่น
a human มนุษย์
a hotel โรงแรม
a unit หน่วย, บท
a university มหาวิทยาลัย
a unicorn ยูนิคอร์น
a European คนยุโรป
* ข้อควรระวัง ถึงแม้ว่าคำนามนั้นจะขึ้นต้นด้วย a, e, i, o, u แต่ถ้าหากไม่ได้ออกเสียงนำเป็นเสียง อ ก็ยังคงใช้ a นำหน้าคำนามนั้น

การใช้ an นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ จะใช้ an นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ เช่น
an acquaintance (แอน อะเควนเทินซฺ) คนรู้จัก
an expert (แอน เอกซฺเพิรทฺ) ผู้เชี่ยวชาญ
an example (แอน อิกแซมเพิล) ตัวอย่าง
an onion (แอน อันเยิน) หัวหอม
an oven (แอน อัฟเวิน) เตาอบ
an heir (แอน แอ) ทายาท
an honor (แอน ออเนอะ) เกียรติยศ

สรุปการใช้ a, an ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง แบบง่ายๆ

  1. ให้ดูที่การออกเสียงคำศัพท์เป็นหลัก หากเสียงต้นคำ หรือเสียงนำ ไม่ใช่เสียง อ ให้ใช้ a แต่หากเสียงต้นคำหรือเสียงนำ เป็นเสียง อ ให้ใช้ an
  2. ถ้าหากคำนามนั้น มีคำคุณศัพท์ (adjective) นำหน้า ให้ดูที่การออกเสียงของคำคุณศัพท์นั้นแทน เช่น คำว่าบัตร ภาษาอังกฤษคือ card ถ้าบัตรใบเดียว เราจะใช้คำว่า a card แต่หากมีคำมาขยาย เช่น old เราจะต้องใช้ an นำหน้า old เป็น an old card

อ่านบทเรียนเพิ่มเติม คลิก >> การใช้ a, an, the ภาษาอังกฤษ

แชร์เลย