คำศัพท์ เอกสารสำคัญ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เอกสารสำคัญ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Important document อ่านว่า อิมพอร์เทินทฺ-ดอคคิวเมินทฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เอกสารสำคัญ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Important document อ่านว่า อิมพอร์เทินทฺ-ดอคคิวเมินทฺ แปลว่า เอกสารสำคัญ)

เอกสารสำคัญ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
birth certificate เบิรธฺ-เซอร์ทิฟิเคท ใบเกิด, สูติบัตร
identity card (ID card) ไอเดนทิที-คารดฺ (ไอดี-คารดฺ) บัตรประชาชน
driver’s license ไดรเวอรสฺ-ไลเซินสฺ ใบอนุญาตขับขี่, ใบขับขี่
social security card โซเชิล-ซิคเคียวริที-คารดฺ บัตรประกันสังคม
marriage certificate แมริจ-เซอร์ทิฟิเคท ใบสำคัญการสมรส, ทะเบียนสมรส
divorce certificate ดิวอรซฺ-เซอร์ทิฟิเคท ใบสำคัญการหย่า, ใบหย่า
house registration เฮาสฺ-เรจจิสเตรเชิน ทะเบียนบ้าน
title deed ไทเทิล-ดีด โฉนดที่ดิน
identification number ไอเดนทิฟิเคเชิน-นัมเบอร์ เลขประจำตัวประชาชน
name เนม ชื่อ
last name ลาสทฺ-เนม นามสกุล
surname เซอร์เนม นามสกุล
date of issue เดท-ออฟ-อิชชู วันออกบัตร
date of expiry เดท-ออฟ-เอกซฺไปรี วันหมดอายุ
sex เซ็กสฺ เพศ
male เมล เพศชาย
female ฟีเมล เพศหญิง
Mister (Mr.) มิสเตอร์ นาย
Missis (Mrs.) มิสซิส นาง (คำนำหน้าชื่อ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว)
Miss มิส นางสาว (คำนำหน้าชื่อ ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน)
Ms. มิซฺ คำเรียกนำหน้าชื่อผู้หญิงที่ไม่ระบุสถานะว่าแต่งงานแล้วหรือไม่
death certificate เดธฺ-เซอร์ทิฟิเคท มรณบัตร (ใบแจ้งการตาย)
Garuda แกรุดะ ครุฑ

แชร์เลย