คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 19

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 19 Performance His performance today was outstanding. […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 19

Performance
His performance today was outstanding.

Audience
The audience enjoyed his performance.

Famous
He is a famous singer in Thailand .

Neighbor
We invited our neighbors for lunch yesterday.

Advise
l advise you to study hard.

Fortune
He won a fortune in the lottery this time.

Producer
His factory is a major producer of computers.

Successful
They started a new business and it is now successful.

Contain
This book contains information on how to apply for a job.

Occasion
We met her on the occasion of her marriage.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Performance (n)
the act of performing, accomplishment.
ความหมาย : การกระทำ , การทำให้สำเร้จ
The promotion in our company is based on the staffs’ performance
แปลว่า : การเลื่อนตำแหน่งในบริษัทเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำงาน

2. Audience (n.)
those who hear and see a play.
ความหมาย : ผู้ชม
This hall can contain an audience of more than 2,000.
แปลว่า : ห้องโถงจุผู้ชมได้มากกว่า 2, 000 คน

3. Famous (adj. )
having fame, or celebrity: renowned.
ความหมาย : มีชื่อเสียง , ความมีชื่อเสียง
This village is famous for cutting rubies.
แปลว่า : หมูบ้านนี้มีชื่อเสียงทางด้านการเจียระไนทับทิม

4. Neighbor (n)
one who lives near another, a fellow man.
ความหมาย : เพื่อนบ้าน
I invited my neighbor to a party at my house.
แปลว่า : ฉันเชิญเพื่อนบ้านมาในงานเลี้ยงที่บ้านของฉัน

5. Advise (v.)
to give advice to, consult, recommend
ความหมาย : ให้คำแนะนำ , ปรึกษา , ให้คำแนะนำ
l advise you to see a doctor.
แปลว่า : ผมให้คำแนะนำคุณไปพบแพท์

6. Fortune (n
what happens to one, one’s lot, especially future lot, good or bad, good luck.
ความหมาย : โชคดี , โชคลาภ
I decided to find my fortune in the city.
แปลว่า : ผมตัดสินใจที่จะเผชิญโชคในเมืองนี้

7. Producer (n)
one who produces, one who supervise the production of a play, motion picture.
ความหมาย : ผู้ผลิต , ผู้สร้างภาพยนต์ , ผู้จัดรายการ
Donna asks Dalton to be the producer of her new album.
แปลว่า : ดอนน่าขอร้องดาลตันให้เป็นผู้อำนวยการผลิตอัลบั้มชุดใหม่

8. Successful (adj.)
having a favorable success having gained wealth, fame.
ความหมาย : เป็นผลสำเร็จ
I hope you get a successful result.
แปลว่า : ผมหวังว่าคุณคงจะประสบความสำเร็จ

9. Contain (v )
to have in it; hold; include: to have the capacity for holding.
ความหมาย : มีอยู่ , บรรจุ
Don’t touch that bottle. It contains poisonous compounds.
แปลว่า : อย่าแตะต้องขวดใบนี้ มันมีส่วนผสมของยาพิษ

10. occasion (n)
a favorable time, opportunity.
ความหมาย : โอกาส หรือ สมัย
on the occasion of our final meeting, I have to tell the truth to all of you.
แปลว่า : วาระการประชุมครั้งสุดท้าย ผมต้องกล่าวความจริงทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวคุณ

แชร์เลย