คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำบุพบท

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำบุพบท Prepositions อ่านว่า เพรพฺเพอะซิเชินสฺ about = ประมาณ ราวๆ ในราว […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำบุพบท

Prepositions อ่านว่า เพรพฺเพอะซิเชินสฺ

about = ประมาณ ราวๆ ในราว

above = เหนือ ข้างบน

across = ตัดผ่าน ขวาง ข้าม

after = ภายหลัง หลัง ข้างหลัง

against = ตรงกันข้าม ต่อต้าน

along = ตาม(ถนน ทาง)

among/amongst = ในระหว่าง ระหว่าง ท่ามกลาง

around = อ้อม ผ่าน วกกลับ

as = ตามที่ ดังที่ เช่นเดียวกับ อย่างเช่น ในฐานะ เหมือน

at = ที่ เมื่อ ณ บน

before = ก่อนหน้า ก่อนอยู่หน้า ในอนาคต ตรงหน้า

behind = ข้างหลัง หลัง ช้ากว่า ตามหลัง เบื้องหลัง ต่อท้าย

below = ข้างใต้ เบื้องล่าง

beneath = ข้างใต้ ต่ำกว่า ภายใต้

beside = นอกจาก ไม่เกี่ยวกับ

between = ระหว่าง อยู่กลาง

beyond = พ้น ไกลจาก ไกลโพ้น

by = ข้าง ใกล้ ทาง โดย ที่ ไปยัง

concerning = เกี่ยวกับ สัมพันธ์กับ เนื่องด้วย ตามที่

down = ลงไปตาม ลดลง เสื่อมลง

during = ระหว่าง (ช่วงเวลา)

for = สำหรับ เพื่อ เกี่ยวกับ ในเรื่อง

from = จาก มาจาก ตั้งแต่

in = ใน ข้างใจ ในภาวะ โดยวิธี

including = รวมทั้ง ประกอบด้วย ครอบคลุมด้วย

into = เข้าไปข้างใน กลายเป็น

of = ของ แห่ง ด้วย เกี่ยวกับ

off = ออก ออกไปจาก ห่างออกไป หลุด ขาด หมดไป

on = บน ข้างบน ณ(เวลาหนึ่ง)

onto = ไปยัง

opposite = ตรงกันข้ามไป

out = ออกไป พ้นไป หมด

over = เหนือ อยู่บน สูงกว่า

past = ผ่าน พ้น เกิน ในอดีต

since = ตั้งแต่ เมื่อ จาก หลังจาก

till = จนกว่า จนถึง

to = ถึง ไปยัง ไปสู่ จนถึง เพื่อจะ

toward = ไปยัง ไปทาง ไปจนถึง เกี่ยวกับ เนื่องจาก

under = ใต้ ข้างใน ข้างล่าง

until = จนกระทั่ง เกือบจะ จนกว่า

up = ไปถึง ไปยัง เหนือ ไปสู่

via = โดยทาง ผ่าน ผ่านทาง

with = ร่วมกับ กับ พร้อมด้วย ด้วยกัน

อ่านต่อ คลิก >> ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

แชร์เลย