การใช้ Adjective คำคุณศัพท์ ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

Adjective  (แอด’เจคทิฟว) หมายถึง คำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  เช่น คำที่แสดงจำนวน, แสดงความเป็นเจ้าของ, แสดงขนาด, รูปร่าง, น้ำหนัก, ความสูง, บอกสี, เชื้อชาติ, ภาษา เป็นต้น

คลิกอ่าน >> ประเภท adjective << ควรอ่านก่อน!

ตำแหน่งการวาง Adjectives (คำคุณศัพท์)

1.  adjective นำหน้าคำนาม
a beautiful woman,  a rich man

2. adjective อยู่หลัง linking verb (Verb to be , become , get , grow , feel , look , appear , seem , smell  etc. คำกิริยาเหล่านี้ต้องตามหลังด้วย Adjectives เสมอ

John looks smart.
Mary feels happy.

3. อยู่หลัง adjective หลายตัวด้วยกัน โดยขยายคำนาม หรือสรรพนามได้
old blue shirt
new black shoes

4. adjective อยู่หลังคำนามหรือคำสรรพนามที่เป็นกรรมของกิริยาบางคำ เช่น
like , get, make , etc.

You made me happy.

การเรียงลำดับ adjective (คำคุณศัพท์) กรณีที่มี adjective ที่ขยายคำนามหรือสรรพนามหลายตัว

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์
Comparison of Adjectives

1. Positive Degree  เป็นการเปรียบเทียบ adjective ขั้นธรรมดา  เพื่อแสดงความเท่าเทียมกันของบุคคล 2 คนหรือสิ่งของสองสิ่ง

รูปประโยคบอกเล่า  ใช้  as + adj + as
รูปประโยคปฏิเสธ ใช้  not + (so, as) + adj + as

Mary is as pretty as her sister.
Mary is not so pretty as her sister.
Mary is not as pretty as her sister.

2. Comparative Degree  เป็นการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่า  เพื่อแสดงความไม่เท่าเทียมกันของบุคคล 2 คนหรือสิ่งของ 2 สิ่ง โดย

*การเติม -er ท้าย Adjective  และตามด้วย than
This wood is thicker than that one.

*การเติม more หรือ less หน้า Adjective และตามด้วย than
This car is more comfortable than that one.
This car is less comfortable than that one.

3. Superlative Degree  เป็นการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ มากกว่าสองขึ้นไป  โดย

*การเติม est ท้าย Adjective และใส่ the หน้าคำ Adjective
Mary is the eldest sister in this family.

*การเติม the most หน้าคำ Adjective
Eddy is the most handsome man in this city.

เกณฑ์ในการเปลี่ยน Adjective ให้เป็นขั้นกว่า และขั้นสูงสุด

1. คำ Adjective พยางค์เดียวเติม er เมื่อเป็นขั้นกว่าและเติม est เมื่อเป็นขั้นสูงสุด
old                       older                    oldest
few                      fewer                   fewest

2. คำ Adjective พยางค์เดียวลงท้ายด้วย e เติม r เมื่อเป็นขั้นกว่า และเติม st เมื่อเป็นขั้นสูงสุด
late                         later                            latest
wide                       wider                          widest

3. คำ Adjective ที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะควรเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er เมื่อเป็นขั้นกว่า และเติม est เมื่อเป็นขั้นสูงสุด
early                       earlier                      earliest
pretty                       prettier                    prettiest

4. คำ Adjective พยางค์เดียวที่มีตัวสะกดตัวเดียวและสระตัวเดียว  จะต้องเพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวก่อนแล้วเติม er เมื่อเป็นขั้นกว่า และเติม est เมื่อเป็นขั้นสูงสุด
big                        bigger                        biggest
hot                         hotter                         hottest

5. คำ Adjective ที่มีสองพยางค์และเสียงเน้นหนักที่พยางค์แรก อาจจะเติม er หลังคำ Adjective หรือ more หน้า Adjective เมื่อเป็นขั้นกว่า และ เติม est  หลังคำ Adjective หรือ most หน้า Adjective เมื่อเป็นขั้นสูงสุด
quiet                       quieter                    quietest
quiet                       more quiet              most quiet
common                  commoner               commonest
common                   more common        most common

6. คำ Adjective ที่มีสองพยางค์ขึ้นไป เติม more เมื่อเป็นขั้นกว่า และเติม most เมื่อเป็นขั้นสูงสุดหน้าคำคุณศัพท์
beautiful                 more beautiful              most beautiful
comfortable            more comfortable         most comfortable

7. คำ Adjective บางตัวเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด
bad                         worse                      worst
good                       better                       best
much                      more                        most

8. คำ Adjective ที่มาจาก participle เติม more เมื่อเป็นขั้นกว่า และเติม most เมื่อเป็นขั้นสูงสุด
excited                more excited                most excited
amusing              more amusing               most amusing

Possessive Adjectives

Possessive Adjectives หมายถึงคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคำนามตามหลัง เช่น his , her , its , my , your , our, their

Possessive Pronouns หมายถึงคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่มีคำนามตามหลัง เช่น his , hers , mine , yours , ours , theirs ศึกษาเพิ่มเติมที่หัวข้อ >> Pronoun การใช้คำสรรพนามในภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน