ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 การสะกด คำอ่าน ฟังเสียงอ่านได้

เลข ภาษาอังกฤษ ตัวเลข 1-100
Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 การสะกด คำอ่าน ฟังเสียงอ่านได้

บทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลขภาษาอังกฤษ การนับเลข จํานวน ในภาษาอังกฤษ บทเรียนนี้จะแสดงการนับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ โดยมีทั้งการสะกดภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านภาษาไทย และฟังการออกเสียงตัวเลขจากเจ้าของภาษา

บทเรียนการอ่านและสะกดตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ

ตัวเลข สะกดภาษาอังกฤษ คำอ่าน ฟังเสียง
1 one วัน
2 two ทู
3 three ฑรี
4 four โฟรฺ
5 five ไฟวฟฺ
6 six ซิกสฺ
7 seven เซเฝ่น
8 eight เอธ
9 nine นายนฺ
10 ten เท็น
11 eleven อีเลฟเวิน
12 twelve ทแวลว
13 thirteen เฑอ-ธีน
14 fourteen โฟวฺ-ธีน
15 fifteen ฟิฟวฺ-ธีน
16 sixteen ซิกสฺ-ธีน
17 seventeen เซเฝ่น-ธีน
18 eighteen เอธ-ธีน
19 nineteen นายนฺ-ธีน
20 twenty ทเวน-ธิ
21 twenty-one ทเวน-ธิ-วัน
22 twenty-two ทเวน-ธิ-ทู
23 twenty-three ทเวน-ธิ-ฑรี
24 twenty-four ทเวน-ธิ-โฟรฺ
25 twenty-five ทเวน-ธิ-ไฟวฟฺ
26 twenty-six ทเวน-ธิ-ซิกสฺ
27 twenty-seven ทเวน-ธิ-เซเฝ่น
28 twenty-eight ทเวน-ธิ-เอธ
29 twenty-nine ทเวน-ธิ-นายนฺ
30 thirty เฑอรฺ-ธิ
31 thirty-one เฑอรฺ-ธิ-วัน
32 thirty-two เฑอรฺ-ธิ-ทู
33 thirty-three เฑอรฺ-ธิ-ฑรี
34 thirty-four เฑอรฺ-ธิ-โฟรฺ
35 thirty-five เฑอรฺ-ธิ-ไฟวฟฺ
36 thirty-six เฑอรฺ-ธิ-ซิกสฺ
37 thirty-seven เฑอรฺ-ธิ-เซเฝ่น
38 thirty-eight เฑอรฺ-ธิ-เอธ
39 thirty-nine เฑอรฺ-ธิ-นายนฺ
40 forty ฟอรฺ-ธิ
41 forty-one ฟอรฺ-ธิ-วัน
42 forty-two ฟอรฺ-ธิ-ทู
43 forty-three ฟอรฺ-ธิ-ฑรี
44 forty-four ฟอรฺ-ธิ-โฟรฺ
45 forty-five ฟอรฺ-ธิ-ไฟวฟฺ
46 forty-six ฟอรฺ-ธิ-ซิกสฺ
47 forty-seven ฟอรฺ-ธิ-เซเฝ่น
48 forty-eight ฟอรฺ-ธิ-เอธ
49 forty-nine ฟอรฺ-ธิ-นายนฺ
50 fifty ฟิฟ-ธิ
51 fifty-one ฟิฟ-ธิ-วัน
52 fifty-two ฟิฟ-ธิ-ทู
53 fifty-three ฟิฟ-ธิ-ฑรี
54 fifty-four ฟิฟ-ธิ-โฟรฺ
55 fifty-five ฟิฟ-ธิ-ไฟวฟฺ
56 fifty-six ฟิฟ-ธิ-ซิกสฺ
57 fifty-seven ฟิฟ-ธิ-เซเฝ่น
58 fifty-eight ฟิฟ-ธิ-เอธ
59 fifty-nine ฟิฟ-ธิ-นายนฺ
60 sixty ซิกสฺ-ธิ
61 sixty-one ซิกสฺ-ธิ-วัน
62 sixty-two ซิกสฺ-ธิ-ทู
63 sixty-three ซิกสฺ-ธิ-ฑรี
64 sixty-four ซิกสฺ-ธิ-โฟรฺ
65 sixty-five ซิกสฺ-ธิ-ไฟวฟฺ
66 sixty-six ซิกสฺ-ธิ-ซิกสฺ
67 sixty-seven ซิกสฺ-ธิ-เซเฝ่น
68 sixty-eight ซิกสฺ-ธิ-เอธ
69 sixty-nine ซิกสฺ-ธิ-นายนฺ
70 seventy เซเฝ่น-ธิ
71 seventy-one เซเฝ่น-ธิ-วัน
72 seventy-two เซเฝ่น-ธิ-ทู
73 seventy-three เซเฝ่น-ธิ-ฑรี
74 seventy-four เซเฝ่น-ธิ-โฟรฺ
75 seventy-five เซเฝ่น-ธิ-ไฟวฟฺ
76 seventy-six เซเฝ่น-ธิ-ซิกสฺ
77 seventy-seven เซเฝ่น-ธิ-เซเฝ่น
78 seventy-eight เซเฝ่น-ธิ-เอธ
79 seventy-nine เซเฝ่น-ธิ-นายนฺ
80 eighty เอธ-ธิ
81 eighty-one เอธ-ธิ-วัน
82 eighty-two เอธ-ธิ-ทู
83 eighty-three เอธ-ธิ-ฑรี
84 eighty-four เอธ-ธิ-โฟรฺ
85 eighty-five เอธ-ธิ-ไฟวฟฺ
86 eighty-six เอธ-ธิ-ซิกสฺ
87 eighty-seven เอธ-ธิ-เซเฝ่น
88 eighty-eight เอธ-ธิ-เอธ
89 eighty-nine เอธ-ธิ-นายนฺ
90 ninety นายนฺ-ธิ
91 ninety-one นายนฺ-ธิ-วัน
92 ninety-two นายนฺ-ธิ-ทู
93 ninety-three นายนฺ-ธิ-ฑรี
94 ninety-four นายนฺ-ธิ-โฟรฺ
95 ninety-five นายนฺ-ธิ-ไฟวฟฺ
96 ninety-six นายนฺ-ธิ-ซิกสฺ
97 ninety-seven นายนฺ-ธิ-เซเฝ่น
98 ninety-eight นายนฺ-ธิ-เอธ
99 ninety-nine นายนฺ-ธิ-นายนฺ
100 one hundred วัน-ฮัน-เดร็ด

แชร์เลย