การให้กำลังใจ ปลอบใจ ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การให้กำลังใจ ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ ที่สามารถนำไปใช้ให้กำลังใจ ปลอบใจ ผู้ที่ท้อแท้ ผิดหวัง ต้องการกำลังใจ – Don’t […]

การให้กำลังใจ ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่สามารถนำไปใช้ให้กำลังใจ ปลอบใจ ผู้ที่ท้อแท้ ผิดหวัง ต้องการกำลังใจ

– Don’t give up. Try to figure out what the problem is and work to solve it.
= อย่ายอมแพ้ พยายามหาว่าปัญหาคืออะไร และหาวิธีแก้ไขมัน

figure (ฟิก’เกอะ) ประเมิน, คิด, คาดคะเน
problem (พรอบ’เลิม) ปัญหา
solve (ซอลว) แก้ปัญหา, แก้ไข

– It’s not your fault. You’ve worked so hard on that account.
= ไม่ใช่ความผิดของคุณ คุณทำงานอย่างสุดความสามารถแล้ว

fault (ฟอลทฺ) ความผิดพลาด
hard (ฮาร์ด) ยาก, ลำบาก, เข้มงวด, เอาจริงเอาจัง
account (อะเคานทฺ’) บัญชี, ลูกค้า, เรื่องราว

– Maybe it’s not too late.
= บางทีอาจจะยังไม่สายเกินไป

maybe (เม’บี) บางที, อาจจะ, เป็นไปได้
late (เลท) สาย, ช้า

– You did everything you could. Some situations are out of your control.
= คุณทำทุกอย่างที่สามารถทำได้แล้ว แต่สถานการณ์บางอย่างก็อยู่นอกเหนือความควบคุมนะ

situation (ซิช’ชุเอ’เชิน) สถานการณ์, เหตุการณ์

– Don’t panic.
= อย่าวิตกไปเลย

panic (แพน’นิค) ความตกใจกลัว, หวาดกลัว, เสียขวัญ

– Hang in there and you’ll get into the swing of things.
= พยายามต่อไป แล้วคุณจะค่อยๆ ปรับตัวได้
(เป็นสำนวน)

– Don’t be so hard on yourself.
= อย่าวางปัญหาหนักไว้ที่ตัวเองมากนัก

– Lfe is so unfair.
= ชีวิตช่างไม่ยุติธรรมเลย

unfair (อันแฟร์’) ไม่ยุติธรรม

– Don’t give up. Determination pays off.
= อย่ายอมแพ้ ความตั้งใจจะทำให้ประสบความสำเร็จ

determination (ดิเทอร์มิเน’เชิน) ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ

– Don’t let … make you angry. Just focus on your work.
= อย่าปล่อยให้…ทำให้คุณโกรธ มีสมาธิอยู่กับงานของคุณดีกว่า

angry (แอง’ กรี) โกรธ, ฉุนเฉียว
focus (โฟ’คัส) เพ่งความสนใจ, เพ่งความคิด, จุดศูนย์รวม

แชร์เลย