บทสนทนาภาษาอังกฤษ Current Events

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ Current events “There’s an important […]

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ กับสถานการณ์ต่างๆ

Current events “There’s an important referendum….”

Dialogue 1

Charles : There’s an important referendum being held in your country today, isn’t there?
แปลว่า :มีประชามติที่สำคัญซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศของคุณวันนี้ใช่ไหม

Cheryl : I don’t know. The media may have hyped the significance of it.
แปลว่า :ผมไม่ทราบ พวกสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ อาจจะพูดถึงความสำคัญของมันเกินความเป็นจริงไปก็ได้

Charles : What do you mean? Doesn’t this vote determine whether you opt out of the Brocolli Producers Economic Union?
แปลว่า :คุณหมายความว่าอะไร การออกเสียงครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินว่าคุณเลือกที่จะไม่เกี่ยวข้องกับสหภาพเศรษฐกิจประเทศผู้ผลิตบรอคโคลี่หรอกหรือ

Cheryl : It depends on whom you listen to I think it could be an inch down the road .
แปลว่า :มันขึ้นอยู่กับว่าคุณรับฟังมาจากแหล่งข่าวใดฉันคิดว่ามันคงจะใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณพูด

Charles : How do you think the vote will come out?
แปลว่า :คุณคิดว่าผลการออกเสียงจะออกมาเป็นอย่างไร

Cheryl : In favor, but very narrowly. Maybe I’m just being optimistic, though because I’m for it.
แปลว่า :คงจะมีเสียงเห็นด้วย แต่ไม่ท่วมม้น บางทีฉันอาจจะมองในแง่ดีก็ได้ เพราะฉันอยากให้เป็นเช่นนั้น

Charles : What’s the argument against?
แปลว่า :มีข้อขัดแย้งในเรื่องอะไรกัน

Cheryl : Oh, the conservative political parties say we’ll have to concede our sovereignty: the next thing you know we’ll be flooded with foreign workers and using a union currency. That sort of thing .
แปลว่า :พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมกล่าวว่า เราจะต้องยอมรับในอำนาจอธิปไตยของเรา อีกหนึ่งเรื่องที่คุณรู้ ๆ อยู่ก็คือประเทศเราเต้มไปด้วยคนงานต่างชาติและการใช้เงินในสกุลของพวกสหภาพ อะไรทำนองนั้น

Charles : If the public votes it down, do you see the government backtracking?
แปลว่า :ถ้ามหาชนออกเสียงไม่เห็นด้วย คุณคิดว่ารัฐบาลจะทบทวนเรื่องนี้ใหม่รึเปล่า

Cheryl : Not permanently, unless the vote is overwhelmingly negative. And, as I said, I think that’s unlikely.
แปลว่า :คงจะเป็นการชั่วคราว เว้นแต่การออกเสียงไม่เห็นด้วยจะมีอย่างท่วมท้น และอย่างที่ฉันพูด ฉันคิดว่าคงจะเป็นไปไม่ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.referendum เป็นคำนามแปลว่า ประชามติ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

A referendum was held on whether abortion should be made legal.
แปลว่า : ประชามติได้จัดขึ้น เพื่อหาว่าการทำแท้งควรเป็นการกระทำที่ถูกกฏหมายหรือไม่

2.optimistic เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง มองโลกในแง่ดี

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We try to be optimistic.
แปลว่า :พวกเราพยายามมองในแง่ดี

I’m always optimistic.
แปลว่า :ฉันมองในแง่ดีเสมอ

3. permanently เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า อย่างถาวร

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She works there permanently .
แปลว่า :หล่อนทำงานที่นั่นอย่างถาวร

Tim won ‘t live here permanently.
แปลว่า :ทิมจะไม่อาศัยอยูที่นี้อย่างถาวร

Dialogue 2

Marlene : The economy certainly seems to be booming in Kambistan.
แปลว่า :ระบบเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะดีมากทีเดียวในคัมบิสถาน

Garry : On the surface. But you have to wonder how much is artificially induced .
แปลว่า :เพียงแค่ภายนอกเท่านั้น แต่คุณจะต้องประหลาดใจว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดภาพลวงตานี้มากเพียงใด

Marlene : You mean it’s due to this sudden influx of tourists who could be gone tomorrow?
แปลว่า :คุณหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวซึ่งไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็ว อาจจะออกไปทันทีพรุ่งนี้ใช่ไหม

Garry : Yes, but even if they don’t go tomorrow, an economy dependent on tourism is awfully shaky.
แปลว่า :ใช่แล้ว แต่ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะไม่ไปพรุ่งนี้เศรษฐกิจซึ้งขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวก็คลอนแคลนมากทีเดียว

Marlene : The wages can’t rise very much .
แปลว่า :ค่าจ้างเพิ่มขึ้นสูงมากไม่ได้

Garry : When they do, the tourists will go elsewhere.
แปลว่า :เมื่อค่าจ้างสูงขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะไปเที่ยวที่อื่น

Marlene : There must be some industry .
แปลว่า :ควรจะมีอุตส่าหกรรมอื่นบ้างนะ

Garry : Arts and crafts, a few garment factories. Not anything with development potential.
แปลว่า :ก็มีจำพวกงานศิลปะเกะสลัก โรงงานเสื้อผ้า 2 – 3 โรง ไม่มีอุตสาหกรรมที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถได้

Marlene : Aren’t there any mineral resources?
แปลว่า :ไม่มีทรัพยากรแร่ธาตุอะไรบ้างหรือ

Garry : There might be some, but the infrastructure is still so primitive it’s difficult to find them. Then how do you transport them?
แปลว่า :ก็อาจจะมีบ้าง แต่ดครงสร้างพื้นฐานพวก ถนนหนทางประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ อื่น ๆ ยังล้าหลังอยู่มาก ๆ มันเป็นการยากที่จะค้นหาแร่ธาตุเหล่านั้น ดังนั้นปัญหาที่ตามมา คือ จะใช้วิธีการใด ในการขนส่งแร่ธาตุเหล่านั้น

Marlene : There are always mule trains.
แปลว่า :คงมีแต่รถไฟซึ่งแล่นได้ช้ามากกระมัง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.Certainly เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง อย่างแน่นอน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Certainly I’ll consider your offer.
แปลว่า :ผมจะพิจารณาข้อเสนอของคุณอย่างแน่นอน

That certainly does change the situation.
แปลว่า :นั่นเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างแน่นอน

2.even if เป็นสำนวนแปลว่า ถึงแม้ว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She still failed the test even if she studied hard.
แปลว่า :หล่อนยังคงสอบตกอยู่ ถึงแม้ว่าหล่อนจะเรียนหนัก

I love you even if you don’t love me.
แปลว่า :ผมรักคุณถึงแม้คุณไม่รักผมก็ตาม

3. wage เป็นคำนาม แปลว่า ค่าจ้าง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He earns a good wage.
แปลว่า :เขาได้ค่าจ้างที่ดี

I just increased her wage.
แปลว่า :ผมเพิ่งจะเพิ่มค่าจ้างให้หล่อน

Dialogue 3

Wayne : Going to vote tomorrow?
แปลว่า :คุณจะไปออกเสียงเลือกตั้งพรุ่งนี้ไหม

Michael : I’ve been thinking about it, but probably not. I don’t think my vote counts.
แปลว่า :ผมกำลังคิดอยู่เหมือนกัน แต่อาจจะไม่ไป ผมไม่คิดว่าคะแนนของผมจะช่วยอะไรได้

Wayne : What if everyone thought that way ?
แปลว่า :อะไรจะเกิดขึ้นถ้าทุก ๆ คนคิดแบบนั้น

Michael : I know what you mean, but in my district the same old guy who’s been in the seat for years is certain to be re-elected.
แปลว่า :ผมรู้นะว่าคุณหมายความว่าอะไร แต่ในตำบลของผมคนเก่าหน้าเดิมที่เคยอยู่ในตำแหน่งมาหลายปี แน่นอนเลยก็จะได้รับเลือกให้เป็นอีก

Wayne : There’s also a senate race.
แปลว่า :มีการเลือกวุฒิสมาชิกด้วยนี

Michael : Yes, but those two candidates are virtually identical. It doesn’t matter who wins.
แปลว่า :ใช่ แต่ผู้สมัครทั้ง 2 คนนี้จริง ๆ แล้วเหมือน ๆ กัน ไม่สำคัญเลยว่าใครจะชนะ

Wayne : A couple of initiatives on the ballot are interesting .
แปลว่า :มีความคิดริเริ่ม 2 – 3 อย่าง ที่ใช้หาเสียงน่าสนใจดี

Michael : I almost forgot about that. What do you think of the school bond issue?
แปลว่า :ผมเกือบลืมมันไปแล้ว คุณคิดอย่างไรกับเรื่องหุ้นโรงเรียน

Wayne : I’m in favor. It might increase taxes a bit, but we’ll have to renovate those high schools sooner or later.
แปลว่า :ผมสนับสนุน มันอาจจะเพิ่มภาษีขึ้นอีกนิดหน่อย แต่เราจะต้องปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาเหล่านั้นให้ดีขึ้น ไม่ช้าก็เร็วอยู่แล้ว

Michael : The capital punishment question is the tough one. I really don’t know how I feel about it.
แปลว่า :ปัญหาบทลงโทษเกี่ยวกับเงินทุนเป็นคำถามหนึ่งที่ตอบได้ยาก ผมก็ไม่รู้จริง ๆ นะว่าผมคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

Wayne : Have you seen how the question is worded? It’s really confusing. There’s a death penalty on the books, but no one’s been executed for decades.
แปลว่า :คุณเห็นไหมว่ามันเป็นเพียงคำถามที่พูดคุยกันอยู่ มันช่างสับสนจริง ๆ มีบทลงโทษถึงชีวิตอยู่ในหนังสือ แต่ไม่มีใครได้รับการประหารชีวิตเป็นเวลา 10 ๆ ปีมาแล้ว

Michael : I think we should leave well enough alone keep the law on the books and maybe it will act as a deterrent.
แปลว่า :ผมคิดว่าเราควรปล่อยมันไว้ตามที่มันเป็นอยู่ให้กฏหมายอยู่แต่ในหนังสือ ซึ่งบางทีมันอาจจะทำหน้าที่เป็นเครื่องยับยั้งก็ได้

Wayne : Oh, if a person decides to kill another I don’t think any law will deter him.
แปลว่า :โอ้ , ถ้าคน ๆ หนึ่งตัดสินใจที่จะฆ่าอีกคนหนึ่งผมไม่คิดว่ากฏหมายใด ๆ จะยับยั้งเขาได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1.probably เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า อาจจะ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She probably comes home late.
แปลว่า :หล่อนอาจจะกลับบ้านช้า

I probably go to the mall.
แปลว่า :ฉันอาจจะไปห้างสรรพสินค้า

2.What if …? เป็นรูปประโยคคำถามที่ใช้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้า … ?

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

What if you pass the test?
แปลว่า :อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคุณผ่านการสอบ

What if she doesn’t come?
แปลว่า :อะไรจะเกิดขึ้นถ้าหล่อนไม่มา

3. sooner or later เป็นสำนวน แปลว่า ไม่ช้าก็เร็ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We have to move out sooner or later.
แปลว่า :พวกเราต้องย้ายออกไม่ช้าก็เร็ว

She will call us sooner or later.
แปลว่า :หล่อนจะโทรหาพวกเราไม่ช้าก็เร็ว

แชร์เลย