ภาษาอังกฤษ เมื่อเดินทางโดย รถเมล์ รถไฟ BTS MRT ใต้ดิน รถทัวร์ รสบัส บขส ขสมก

การเดินทางถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็น และควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งคำศัพท์และรูปประโยคเพื่อใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง โดยบทเรียนหน้านี้จะพูดเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถโดยสาร และรถไฟครับ การเดินทาง ที่สถานีรถโดยสาร หรือสถานีรถไฟ station (สเท’เชิน) สถานี […]

การเดินทางถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็น และควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งคำศัพท์และรูปประโยคเพื่อใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง โดยบทเรียนหน้านี้จะพูดเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถโดยสาร และรถไฟครับ

การเดินทาง

ที่สถานีรถโดยสาร หรือสถานีรถไฟ

station (สเท’เชิน) สถานี

Where’s the ticket office?
= ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน

Where are the ticket machines?
= เครื่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน

ticket (ทิค’คิท) ตั๋ว, บัตร
office (ออฟ’ฟิซฺ) ที่ทำการ, สำนักงาน
machine (มะชีน’) เครื่อง

What time’s the next bus to …?
= รถโดยสารคันต่อไปที่จะไป…ออกกี่โมง

* ใส่ชื่อสถานที่ลงใน … ได้เลยครับ

What time’s the next train to …?
= รถไฟที่จะไป…ออกกี่โมง

Can I buy a ticket on the bus?
= ฉันซื้อตั๋วบนรถโดยสารได้ไหม

Can I buy a ticket on the train?
= ฉันซื้อตั๋วบนรถไฟได้ไหม

How much is a … to Chiangmai?
= ตั๋ว…ไปเชียงใหม่ราคาเท่าไหร่
single (ซิง’เกิล) = ตั๋วแบบเที่ยวเดียว
return (รีเทิร์น’) = ตั๋วแบบไปกลับ
first class single = ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว
first class return = ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ

I’d like a … to Chiangmai.
= ฉันต้องการ…ไปเชียงใหม่
single = ตั๋วแบบเที่ยวเดียว
return = ตั๋วแบบไปกลับ
child single = ตั๋วเด็กแบบเที่ยวเดียว
child return = ตั๋วเด็กแบบไปกลับ
senior citizens’ single = ตั๋วผู้อาวุโสแบบเที่ยวเดียว
senior citizens’ return = ตั๋วผู้อาวุโสแบบไปกลับ
first class single = ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว
first class return = ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ

Are there any reductions for off-peak travel?
= มีส่วนลดสำหรับการเดินทางช่วงเวลาไม่รีบเร่งไหม

reduction (รีดัค’เชิน) = การลดลง

When would you like to travel?
= คุณต้องการเดินทางเมื่อไหร่

travel (แทรฟ’เวิล) = เดินทาง

When will you be coming back?
= คุณจะกลับมาเมื่อไหร่

I’d like a return to …, coming back on Wednesday.
= ฉันต้องการตั๋วไป-กลับ ที่… โดยกลับมาวันพุธ

Which platform do I need for …?
= ฉันต้องไปชานชาลาไหนเพื่อไป…

Is this the right platform for …?
= ชานชาลานี้สำหรับไป…ใช่ไหม

Where do I change for …?
= ฉันจะเปลี่ยนไป…ได้ที่ไหน

You’ll need to change at Siam.
= คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนขบวนที่สยาม

Can I have a timetable, please?
= ขอตารางเวลาหน่อยได้ไหม

How often do the buses run to …?
= มีรถโดยสารวิ่งไป…บ่อยแค่ไหน

How often do the trains run to …?
= มีรถไฟวิ่งไป…บ่อยไหม

The next train to arrive at Platform 1 is the 12.20 to Ayutthaya.
= รถไฟขบวนถัดไปที่จะเข้าชานชาลาที่ 1 เวลา 12.20 น. คือรถไฟที่จะไปอยุธยา

Platform 9 for the 17.30 to Ratchaburi
= ชานชาลาที่ 9 เวลา 17.30 น. คือรถไฟที่จะไปราชบุรี

The next train to depart from Platform 3 will be the 20.00 service to …
= รถไฟขบวนถัดไปที่จะออก จากชานชาลาที่ 3 เวลา 20.00 น. คือรถไฟไป…

The train’s running late.
= รถไฟจะมาช้า

The train’s been cancelled.
= รถไฟขบวนนี้ถูกยกเลิกแล้ว

บนรถโดยสารหรือรถไฟ

Does this bus stop at …?
= รถโดยสารจะจอดที่…ไหม

Does this train stop at …?
= รถไฟจะจอดที่…ไหม

Could I put this in the hold, please?
= ฉันวางของนี้ในช่องเก็บของได้ไหม

Could you tell me when we get to …?
= รบกวนบอกฉันด้วยเมื่อเราไปถึง…

Could you please stop at …?
= คุณช่วยจอดที่…ได้ไหม

Is this seat free?
= ที่นั่งตรงนี้ว่างไหม

Is this seat taken?
= ที่นั่งตรงนี้มีคนนั่งไหม

seat (ซีท) ที่นั่ง

Do you mind if I sit here?
= ขอฉันนั่งตรงนี้ได้ไหม (คุณจะว่าอะไรไหม)

Tickets, please.
= ขอตั๋วด้วยครับ/ค่ะ

All tickets and railcards, please.
= ขอตั๋วและบัตรโดยสารรถไฟครับ/ค่ะ

Could I see your ticket, please?
= ขอดูตั๋วหน่อยครับ/ค่ะ

I’ve lost my ticket.
= ฉันทำตั๋วหาย

lost (ลอสทฺ) สูญหาย

What time do we arrive in …?
= เราจะไปถึง…ตอนกี่โมง

What’s this stop?
= สถานีนี้ชื่ออะไร

What’s the next stop?
= สถานีหน้าชื่ออะไร

This is my stop.
= ฉันลงสถานีนี้

I’m getting off here.
= ฉันจะลงที่นี่

Is there a buffet car on the train?
= มีตู้ขายอาหารบนรถไฟไหม

Do you mind if I open the window?
= จะเป็นอะไรไหมถ้าฉันเปิดหน้าต่าง

We are now approaching …
= ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สถานี…

This train terminates here.
= รถไฟขบวนนี้สิ้นสุดที่นี่

All change, please.
= กรุณาเปลี่ยนขบวน

Please take all your luggage and personal belongings with you.
= โปรดอย่าลืมกระเป๋าเดินทางและสัมภาระของคุณ

luggage (ลัก’กิจฺ) กระเป๋าเดินทาง
belongings (บิลอง’อิงส) ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน

รถไฟฟ้าใต้ดิน

Could you tell me where the nearest Tube station is?
= คุณบอกฉันได้ไหมว่าสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน

Tube = London’s underground train system.
MRT = a rapid transit system serving the Bangkok Metropolitan Region in Thailand.
underground (อัน’เดอะเกราน์ด’) ใต้ดิน, รถไฟใต้ดิน

Where’s there a map of the Underground?
= แผนที่รถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหน

over there = ตรงโน้น

Which line do I need for …?
= ฉันต้องขึ้นขบวนไหนไป…

How many stops is it to Chatuchak Park?
= อีกกี่สถานีจึงจะถึงสวนจตุจักร

I’d like a Day Travelcard, please
= ฉันต้องการตั๋วเดินทางแบบ 1 วัน

I’d like to put ฿100 on it
ฉันต้องการเติมเงิน 100 บาท

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเจอบ่อย

Tickets = ตั๋ว
Platform = ชานชาลา
Waiting room = ห้องพักผู้โดยสาร
Left luggage = กระเป๋าเดินทางที่มีคนลืมไว้
Lost property = ทรัพย์สินหาย
Underground = รถไฟใต้ดิน
Bus stop = ป้ายรถโดยสาร, ป้ายรถเมล์
Request stop = ขอให้จอด
On time = ตรงเวลา
Expected = คาดว่า(จะมา)
Delayed = ล่าช้า
Cancelled = ถูกยกเลิก
Calling at … = จอดที่…
Seat = ที่นั่ง
Car ตู้รถ, รถยนต์ [ในที่นี้หมายถึงตู้รถบนรถไฟ] Priority seat = ที่นั่งพิเศษ (ที่นั่งสำหรับผู้ที่ยืนลำบาก เช่น คนท้อง คนชรา คนพิการ)
Way out = ทางออก
Mind the gap = โปรดระวังช่องว่าง [ระหว่างรถไฟและสถานี] Northbound platform = ชานชาลาที่ไปทิศเหนือ
Eastbound platform = ชานชาลาที่ไปทิศตะวันออก
Southbound platform = ชานชาลาทิศใต้
Westbound platform = ชานชาลาที่ไปทิศตะวันตก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับทิศ
north (นอธ) ทิศเหนือ
east (อีสทฺ) ทิศตะวันออก
south (เซาธฺ) ทิศใต้
west (เวสทฺ) ตะวันตก

คำศัพท์การเดินทางโดยรถโดยสารและรถไฟภาษาอังกฤษ

timetable (ไทมฺ’เทเบิล) ตารางเวลา
single [คำย่อของ single ticket] ตั๋วทางเดียว
return [คำย่อของ return ticket] ตั๋วไปกลับ
platform (แพลท’ฟอร์ม) ชานชลาสถานี
waiting room ห้องรอ
ticket office / booking office สำนักงานขายตั๋ว
seat ที่นั่ง
seat number หมายเลขที่นั่ง
luggage rack ช่องใส่กระเป๋าเดินทาง
first class ชั้นหนึ่ง
second class ชั้นสอง
ticket inspector พนักงานตรวจตั๋ว
ticket collector พนักงานเก็บตั๋ว
penalty fare ค่าปรับ

การเดินทางโดยรถไฟ

buffet car ตู้ขบวนขายอาหารบนรถไฟ
carriage (แคร์’ริอิจฺ) ค่าขนส่ง, การขนส่ง, ตู้โดยสาร
compartment (คัมพาร์ท’เมินทฺ) ห้อง, ตอน, ตู้โดยสาร
derailment (ดีเรล-เม็นท) รถไฟตกราง
express train รถไฟด่วนพิเศษ
guard พนักงานดูแลความเรียบร้อยบนขบวนรถไฟ
level crossing ถนนข้ามทางรถไฟ
line closure การปิดเส้นทาง
live rail รางรถไฟ
railcard บัตรส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ [ใน UK] railway line เส้นทางการเดินรถไฟ
restaurant car ตู้รถขายอาหารบนรถไฟ
season ticket ตั๋วประจำ
signal (ซิก’เนิล) สัญญาณ
sleeper train รถไฟแบบนอน
station สถานี
railway station สถานีรถราง
train station สถานีรถไฟ
stopping service บริการหยุด
ticket barrier ด่านเก็บตั๋ว
track ทางรถไฟ
train รถไฟ
train crash รถไฟชนกัน
train driver พนักงานขับรถไฟ
train fare ค่าโดยสารรถไฟ
train journey การเดินทางโดยรถไฟ
travelcard บัตรเดินทาง
Tube station / underground station รถไฟใต้ดิน
tunnel (ทัน’เนิล) อุโมงค์
to catch a train ขึ้นรถไฟ
to get on the train ขึ้นรถไฟ
to get off the train ลงรถไฟ
to miss a train ขึ้นรถไฟไม่ทัน

คำศัพท์การเดินทางโดยรถประจำทาง

bus (บัส) รถประจำทาง, รถเมล์, รถบัส
bus driver คนขับรถประจำทาง
bus fare ค่าโดยสาร
bus journey ระยะทาง
bus stop ป้ายหยุดรถประจำทาง
bus lane ช่องทางเดินรถประจำทาง
bus station สถานีรถประจำทาง
coach (โคชฺ) รถทัวร์
coach station สถานีรถทัวร์
double-decker bus รถประจำทางสองชั้น
conductor (คันดัค’เทอะ) คนขายตั๋ว
inspector (อินสเพค’เทอ) นายตรวจ
luggage hold สัมภาระ
the next stop ป้ายถัดไป
night bus รถประจำทางตอนกลางคืน
request stop การขอหยุดรถ
route (รูท) เส้นทาง
terminus (เทอ’มะนัส) สถานีปลายทาง, สุดทาง
terminal (เทอ’มะเนิล) ปลาย
to get on the bus ขึ้นรถ
to get off the bus ลงรถ
to catch a bus ขึ้นรถประจำทาง
to miss a bus ขึ้นรถประจำทางไม่ทัน

แชร์เลย