การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun การใช้คำนามในภาษาอังกฤษ การแยกคำนามออกเป็นประเภทต่างๆ เบื้องต้น และกฎการเปลี่ยนรูปคำนามเอกพจน์ ให้เป็นคำนามพูพจน์ Nouns  หมายถึง […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Noun การใช้คำนามในภาษาอังกฤษ การแยกคำนามออกเป็นประเภทต่างๆ เบื้องต้น และกฎการเปลี่ยนรูปคำนามเอกพจน์ ให้เป็นคำนามพูพจน์

Nouns  หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ และสิ่งของ  ซึ่งนับจำนวนได้และนับจำนวนไม่ได้
หน้าที่ของ Nouns  ที่สำคัญมีดังนี้

1. เป็นประธานของกิริยา (subject of Verb) จะอยู่หน้ากิริยา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Horses eat grass.

2. เป็นกรรมของกิริยา (object of Verb) จะอยู่หลังกิริยา ซึ่งเป็นได้ทั้งกรรมตรง(direct object) และกรรมรอง
(indirect object)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Horses eat grass.  (กรรมตรง)
– John gives his friend a pen. (กรรมรอง)

3. เป็นกรรมของบุพบท (object of preposition) จะอยู่หลังคำบุพบท

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Mary talked to her children.
–  John borrowed notebook from his friend.

4. ทำให้ประโยคมีความหมายสมบูรณ์ขึ้น  โดยถ้าต้องการให้ประธานมีความหมายสมบูรณ์จะต้องอยู่หลัง Verb to be หรือ  ถ้าต้องการให้กรรมมีความหมายสมบูรณ์ขึ้นต้องอยู่หลังกรรม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

–  Mary is a doctor.
–  John chose this pen a birthday gift.

5. ประกอบนาม (noun adjunct) ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์อยู่หน้านาม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– We will meet you at this coffee shop.

6. ขยายคำนาม  ที่เป็นประธานและเป็นกรรม  โดยขยายประธานจะอยู่หลังคำนามที่เป็นประธาน และขยายกรรม
จะอยู่หลังคำนามที่เป็นกรรมของประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

–  Sombat,  a famous actor, plays tennis.
– We visited Chiangmai , the North of  Thailand.

Compound Nouns

Compound Nouns  หมายถึง คำนามที่เกิดจากการประสมคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป  ได้แก่

1. คำนามประสมที่เกิดจากผสมคำนาม 2 คำ  มีลักษณะเป็นคำเดียวเขียนติดกันหรือมี hyphen – คั่น  เมื่อเป็นพหูพจน์ให้เปลี่ยนเฉพาะนามตัวหลังตามกฎเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น  girlfriend เปลี่ยนเป็นพหูพจน์เป็น  girlfriends

2. คำนามประสมที่เกิดจากการผสมคำนามกับคำอื่น ๆ เช่น

adjective + noun.
noun + preposition + noun.

จะมีลักษณะเป็นคำเดียวเขียนติดกันหรือมี hyphen – คั่น
เมื่อเป็นพหูพจน์ให้เปลี่ยนเฉพาะคำนามตามกฎเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

adjective + noun    :  gentleman  เป็น   gentlemen
noun + preposition + noun. :  father-in-law เป็น fathers-in-law

หลักการเปลี่ยนรูปคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์

1. ถ้าเป็นคำนามทั่วไป  จะต้องเติม s

2. คำนามที่ลงท้ายด้วย  ch , sh , s , ss, x  และ z  ต้องเติม es

3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  หน้า o เป็นพยัญชนะต้องเติม es

4. คำนามที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะ  ให้เปลี่ยน y  เป็น I แล้วเติม es  แต่ถ้าเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย y  แต่หน้า y เป็นสระให้เติม  s

5. คำนามที่ลงท้ายด้วย f ,fe  ให้เปลี่ยนเป็น ves

6. คำนามที่ต้องเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นพหูพจน์  ได้แก่
– woman  เปลี่ยนเป็น  women
– tooth     เปลี่ยนเป็น  teeth
– mouse   เปลี่ยนเป็น  mice
– child     เปลี่ยนเป็น  children

7. คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ  เมื่อเป็นพหูพจน์ต้องเติม s

8. ตัวอักษร , ตัวเลขเดี่ยว  เมื่อเป็นพหูพจน์ต้องเติม  ’s

9. อักษรตัวย่อและปี ค.ศ. เมื่อเป็นพหูพจน์ต้องเติม ’s หรือ s  ซึ่งปัจจุบันนิยมใส่ s  เท่านั้น

10. คำนามต่อไปนี้มีรูปเหมือนกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์  เช่น
– deer      = deer
– swine    = swine
– salmon  = salmon
– aircraft  = aircraft
– species  = species

11. คำนามต่อไปนี้ไม่เปลี่ยนรูปเป็นพหูพจน์เมื่อมีจำนวน
นับประกอบข้างหน้า  เช่น
dozen              stone
gross                head
foot                  hundredweight
hundred            thousand
million             score

12. คำนามบางคำเมื่อใช้ประกอบนามอีกตัวหนึ่ง  แม้จะมีความหมายเป็นพหูพจน์   เช่น a two-foot animal

13. คำนามที่มีรูปเอกพจน์  แต่มีความหมายเป็นพหูพจน์  เช่น
people(ประชาชน)              police(ตำรวจ)
minority(คนส่วนน้อย)       gentry(พวกผู้ดี)

14. คำนามที่มีรูปพหูพจน์  แต่มีความหมายเป็นเอกพจน์  เช่น
news(ข่าว)
works(ผลงาน)

15. คำนามที่มีรูปพหูพจน์  และมีความหมายเป็นพหูพจน์  เช่น
clothes(เสื้อผ้า)
goods (สินค้า)

16. คำนามบอกสัญชาติที่ลงท้ายด้วย ss , se  นามเอกพจน์ และนามพหูพจน์จะใช้รูปแบบเดียวกัน  เช่น
นามเอกพจน์  ใช้  a Swiss
นามพหูพจน์   ใช้  six  Swiss

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 105

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้