เฉลยแบบฝึกหัด who which

เฉลยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ การใช้ who และ which  แบบฝึกหัด who / which 1. […]

เฉลยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
การใช้ who และ which

 แบบฝึกหัด who / which

1. This is the bank which was robbed.

2. The man who robbed the bank had two pistols.

3. He wore a mask which made him look like Mickey Mouse.

4. He came with a friend who waited outside in the car.

5. The woman who gave him the money was young.

6. The bag which contained the money was yellow.

7. The people who were in the bank were very frightened.

8. The car which he escaped in was orange.

9. The man who drove the car was nervous.

10. He didn’t wait at the traffic lights which were red.

แชร์เลย