การใช้ a lot of และ lots of ในภาษาอังกฤษ หมายความว่าอะไร ใช้อย่างไร

การใช้ lots of และ a lot of ในภาษาอังกฤษ lots of […]

การใช้ lots of และ a lot of ในภาษาอังกฤษ

lots of และ a lot of

ในไวยากรณ์ (grammar) ภาษาอังกฤษ ทั้งคำว่า lots of และ a lot of สองคำนี้ใช้เพื่อบอกปริมาณว่ามีมาก โดย
lots of และ a lot of สามารถใช้ได้กับคำนามที่นับได้ และนามที่นับไม่ได้ ในประโยคบอกเล่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
การใช้ a lot of

ประโยค: I’ve got a lot of books.
แปลว่า: ฉันมีหนังสือจำนวนมาก

ประโยค: There’s a lot of water in the river.
แปลว่า: มีน้ำมากในแม่น้ำ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
การใช้ lots of

ประโยค: He’s got lots of money.
แปลว่า: เขามีเงินจำนวนมาก

ประโยค: There are lots of pineapples.
แปลว่า: มีสับปะรดจำนวนมาก

แชร์เลย