คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ (เรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Adjective (คำคุณศัพท์) และ Comparison of adjectives (การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์) ในภาษาอังกฤษ […]

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Adjective (คำคุณศัพท์) และ Comparison of adjectives (การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์) ในภาษาอังกฤษ

คำคุณศัพท์ หมายถึง คำที่มีหน้าที่ขยายคำนาม (noun) ให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบอกถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ จำนวน ลำดับที่ สีสัน ขนาด สภาพ ลักษณะทั่วไปของคำนามนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร และคำคุณศัพท์ต่างๆ ก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างมากน้อย โดยปกติจะมี 3 ขั้นคือ ขั้นธรรมดา ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด

การเรียงลำดับคำคุณศัพท์นั้นสามารถทำได้โดยให้คำนามที่ต้องการขยายอยู่ด้านหลังสุด แล้วเรียงคำคุณศัพท์ตามตำแหน่งก่อนหลังดังต่อไปนี้

1. คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
It’s hair = ขนของมัน / This book = หนังสือเล่มนี้

2. เลขลำดับที่
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
First man = คนแรก / Second floor = ชั้นที่ 2

3. เลขจำนวนนับ
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Three books = หนังสือ 3 เล่ม / Two glasses of milk = นม 2 แก้ว

4. คำคุณศัพท์บอกคุณภาพ
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Smooth surface = พื้นผิวเรียบ / Expensive car = รถยนต์ราคาแพง

5. คำคุณศัพท์บอกขนาด
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Big house = บ้านหลังใหญ่ / Large field = ทุ่งกว้าง

6. คำคุณศัพท์บอกอายุ
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Young man = ชายหนุ่ม / Old man = ชายชรา

7. คำคุณศัพท์บอกรูปร่าง
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Round eye = ตากลม / Oval face = ใบหน้ารูปไข่

8. คำคุณศัพท์บอกสี
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Black car = รถยนต์สีดำ / Green pen = ปากกาสีเขียว

9. คำกริยาช่อง 3 หรือคำกริยาเติม ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Broken car = รถยนต์ที่เสีย / Boring film = หนังที่น่าเบื่อ

10. คำคุณศัพท์บอกสัญชาติ หรือบอกแหล่งกำเนิด
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Japanese food = อาหารญี่ปุ่น / Thai culture = วัฒนธรรมไทย

11. คำคุณศัพท์บอกวัสดุ
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Gold ring = แหวนทอง / Metal box = กล่องโลหะ

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ (Comparison of adjectives)

1. การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ (Positive degree)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Your dog is as big as mine.
แปลว่า สุนัขของคุณตัวใหญ่เท่ากับ(สุนัข)ของฉัน

He is as old as Peter.
แปลว่า เขาอายุเท่ากับปีเตอร์ (แก่เท่ากับปีเตอร์)

2. การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative degree)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Tukky is thinner than Chompoo.
แปลว่า ตุ๊กกี้ผอมกว่าชมพู่

Tukky is more beautiful than Chompoo.
แปลว่า ตุ๊กกี้สวยกว่าชมพู่

3. การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superlative degree)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Rihanna is the shortest woman in her family.
แปลว่า รีฮันน่าเป็นผู้หญิงที่เตี้ยที่สุดในครอบครัวของหล่อน

Leonardo is the fattest student in this classroom.
ลีโอนาโดเป็นเด็กนักเรียนที่อ้วนที่สุดในชั้นเรียนนี้

กฎการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ขั้นปกติ ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด

1. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวมักเติม er เมื่อเป็นขั้นกว่า และเติม est ที่ท้ายคำ เมื่อเป็นขั้นสูงสุด

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

Long > longer > longest แปลว่า ยาว > ยาวกว่า > ยาวที่สุด
Tall > taller > tallest แปลว่า สูง > สูงกว่า > สูงที่สุด

2. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียว เมื่อผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องการทำเป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่า ให้เติมตัวสะกดตัวสุดท้ายเพิ่มเข้าไปอีก 1 ตัวก่อน แล้วจึงเติม er หรือเติม est เพื่อทำให้เป็นขั้นสูงสุด

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

Fat > fatter > fattest แปลว่า อ้วน > อ้วนกว่า > อ้วนที่สุด
Big > bigger > biggest แปลว่า ใหญ่ > ใหญ่กว่า > ใหญ่ที่สุด

3. คำคุณศัพท์พยางค์เดียว และ 2 พยางค์ ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er เพื่อทำให้เป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่า และเติม est เพื่อทำให้เป็นคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

Easy > easier > easiest แปลว่า ง่าย > ง่ายกว่า > ง่ายที่สุด
Lazy > lazier > laziest แปลว่า ขี้เกียจ > ขี้เกียจกว่า > ขี้เกียจที่สุด
Happy > happier > happiest แปลว่า มีความสุข > มีความสุขกว่า > มีความสุขที่สุด

4. คำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์ และลงท้ายด้วย er, re, le และ ow ให้เติม er เพื่อทำให้เป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่า และเติม est เพื่อทำให้เป็นคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

Bitter > bitterer > bitterest แปลว่า ขม > ขมกว่า > ขมที่สุด
Narrow > narrower > narrowest แปลว่า แคบ > แคบกว่า > แคบที่สุด

5. คำคุณศัพท์ที่สามารถเติมได้ทั้ง er, est หรือเติม more, most

ตัวอย่างคําศัพท์ภาษาอังกฤษในกลุ่มนี้ เช่น

Quiet สามารถเปลี่ยนเป็น quieter, quietest หรือ more quiet, most quiet

6. คำคุณศัพท์ที่มี 3 พยางค์ขึ้นไป ให้ใส่ more ไปข้างหน้าคำคุณศัพท์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่า และให้ใส่ most ไปข้างหน้าคำคุณศัพท์ เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

Difficult > more difficult > most difficult
แปลว่า ยาก > ยากกว่า > ยากที่สุด

Interesting > more interesting > most interesting
แปลว่า น่าสนใจ > น่าสนใจกว่า > น่าสนใจที่สุด

Dangerous > more dangerous > most dangerous
แปลว่า อันตราย > อันตรายกว่า > อันตรายที่สุด

Important > more important > most important
แปลว่า สำคัญ > สำคัญกว่า > สำคัญที่สุด

7. คำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูปไปเลย

มีคำคุณศัพท์จำพวกหนึ่งที่จะเปลี่ยนรูปไปเลยเมื่อเป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ

Good > better > best แปลว่า ดี > ดีกว่า > ดีที่สุด
Bad > worse > worst แปลว่า เลว > เลวกว่า > เลวที่สุด

Far > farther หรือ further > farthest หรือ furthest
แปลว่า ไกล > ไกลกว่า > ไกลที่สุด

แชร์เลย