การใช้ Adverb of frequency ในภาษาอังกฤษ บอกความถี่ บ่อย

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ adverb of frequency Adverb of frequency ในภาษาอังกฤษ […]

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ adverb of frequency

Adverb of frequency ในภาษาอังกฤษ ใช้บอกความบ่อย หรือความถี่ของการกระทำ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักเจอ มีคำว่า

always / usually / often / sometimes / never / frequently / seldom / rarely / occasionally

Adverb of frequency ที่มักใช้ใน present simple คือ

always แปลว่า เสมอ
usually แปลว่า โดยปกติ
often แปลว่า บ่อยๆ
sometimes แปลว่า บางครั้ง
never แปลว่า ไม่เคย
seldom แปลว่า แทบจะไม่, นานๆ ครั้ง

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– I always walk to work.
– I usually get home at about six o’clock.
– I often see her there.
– Sometimes I feel like no one understands me.
– I’ve never even thought about that before.
– We seldom go out in the evenings.

แชร์เลย