สรุปการใช้ Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) คืออะไร มีอะไรบ้าง

Adverbs คือ คำหรือกลุ่มคำที่ไปทำหน้าที่ขยาย verb และ adjective อีกทั้งยังสามารถขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้ เพื่อให้เนื้อความของประโยคนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้น […]

Adverbs คือ คำหรือกลุ่มคำที่ไปทำหน้าที่ขยาย verb และ adjective อีกทั้งยังสามารถขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้ เพื่อให้เนื้อความของประโยคนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Jim shops locally. (shops – verb, locally – adverb)
locally ไปขยายกริยา shops

My husband is extremely considerate (extremely – adverb, considerate – adjective)
extremely ไปขยายคำคุณศัพท์ consider

Adverb ส่วนใหญ่มักลงท้ายด้วย ly ซึ่งเกิดจากการเติม ly ลงไปท้ายคำ adjective นั่นเอง
เช่น nice (adjective)+ ly = nicely (adverb)

Adverb ชนิดต่างๆ มีดังนี้ (สามารถคลิกที่หัวข้อ เพื่ออ่านรายละเอียด)

Adverb of Time บอกเวลา เช่น before dark, after sunset, before sunrise, after school

Adverb of Manner บอกกิริยาอาการ เช่น slowly, happily, sadly, quickly, continuously

Adverb of Place บอกสถานที่ เช่น there, and the Island. over the seas, in the city.

Adverb of Frequency บอกความถี่บ่อย เช่น everyday, weekly, hourly

Adverb of Certainty บอกความแน่ใจ เช่น probably, certainly, obviously, undoubtedly

Adverb of Degree บอกความเข้มข้นของการกระทำ เช่น extremely, quiet, just, almost

Adverb of Purpose บอกจุดมุ่งหมาย เช่น to win the game, to get the gift, to get attention, to pass the test

Adverb จะต้องสามารถตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย How? When? Where? Why? ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Jim easily lift the barbell.
จิมยกบาร์เบลอย่างไร How did he lift the barbell?
คำตอบคือ easily ซึ่งเป็น adverb ขยายกริยา lift ทำให้รู้ว่ายกขึ้นอย่างง่ายดาย

Adverb สามารถวางไว้ได้หลากหลายที่ แล้วแต่การเน้นของผู้พูดหรือผู้เขียน ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของ Adverb ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว Adverb สามารถวางไว้ท้ายประโยคก็ได้ หรือวางไว้ต้นประโยคก็ได้ หรือแม้แต่วางไว้หน้ากริยาแท้ (Main verb) ของประโยคก็ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She climb the ladder slowly.
Slowly she climbed the ladder.
She slowly climbed the ladder.
Adverb ที่วางไว้ระหว่างกริยาช่วย (Modal verb) และกริยาแท้ (Finite Verb)

เช่น Frequency: always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never
Certainty: probably, certainly, obviously, definitely, surely, undoubtedly
Degree: extremely, quiet, just, nearly, almost, very, too, enough

I(ประธาน) am(กริยาช่วย) usually(adverb) right.(ส่วนขยาย)
He(ประธาน) has(กริยาช่วย) already(adverb) seen(กริยาแท้) the film.(ส่วนขยาย)
We(ประธาน) can(กริยาช่วย) sometimes(adverb) play(กริยาแท้) tennis.(ส่วนขยาย)
She(ประธาน) hardly(adverb) cooks(กริยาแท้) dinner.(ส่วนขยาย)
He(ประธาน) has(กริยาช่วย) never(adverb) been remembered (กริยาแท้) for his novels.

คำบางคำมีรูปเดียว แต่สามารถนำมาใช้เป็นได้ทั้ง Adjective และ Adverb ได้แก่ early, late, hard, fast, long, high, low, deep, near

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The early train arrives at 8.45 a.m.
early ทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำนาม train

The 8.45 a.m. train arrived early.
early ทำหน้าที่เป็น adverb ขยายกริยา arrived

แชร์เลย