การใช้ affect กับ effect ใช้ต่างกันอย่างไร ออกเสียงอย่างไร ตัวอย่างพร้อมแปล

affect กับ effect การใช้ affect กับ effect ใช้ต่างกันอย่างไร และ affect […]

affect กับ effect ต่างกันอย่างไร ใช้ยังไง

affect กับ effect

การใช้ affect กับ effect ใช้ต่างกันอย่างไร และ affect กับ effect ออกเสียงอย่างไร

* คำอ่าน อ่านว่าอย่างไร

คำอ่านและการออกเสียงตามพจนานุกรม เป็นดังนี้
affect (อะเฟคทฺ’) /əˈfekt/
effect (อิเฟคทฺ’) /ɪˈfekt/ [อเมริกันออกเสียงเป็น /əˈfekt/]

* ความหมาย หมายความว่าอย่างไร

affect เป็นคำกริยา หมายถึง ส่งผล
effect เป็นคำนาม หมายถึง ผล

* affect กับ effect ใช้ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

การใช้ affect เป็น verb (คำกริยา)

– The cold weather has really affected her health.
แปลว่า อากาศเย็นส่งผลต่อสุขภาพของเธอ

– The disease only affects cattle.
แปลว่า โรคนั้นส่งผลต่อโคกระบือเท่านั้น

– New technologies continue to affect how we live.
แปลว่า เทคโนโลยีส่งผลอย่างต่อเนื่องต่อความเป็นอยู่ของเรา

การใช้ effect เป็น noun (คำนาม) หมายถึง ผล

– All salary increases will take effect in February.
แปลว่า การขึ้นเงินเดือนทั้งหมดจะมีผลในเดือนกุมภาพันธ์[All salary increases will take effect (= begin) in February]

– The pollution in the city had a bad effect on me.
แปลว่า ภาวะมลพิษในเมืองมีผลร้ายกับฉัน

– Most people these days understand the serious effects of smoking.
แปลว่า ในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจผลกระทบร้ายแรงของการสูบบุหรี่

แชร์เลย