Agreement of Subjects and Verbs ความสัมพันธ์ ประธาน กริยา ภาษาอังกฤษ ใช้อย่างไร

Agreement of Subjects and Verbs ในภาษาอังกฤษ คือการใช้กริยาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับประธาน ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเป็นเอกพจน์ด้วย และถ้าประธานเป็นพหูพจน์ […]

Agreement of Subjects and Verbs ในภาษาอังกฤษ คือการใช้กริยาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับประธาน ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเป็นเอกพจน์ด้วย และถ้าประธานเป็นพหูพจน์ กริยาต้องเป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกัน แต่จะดูอย่างไร เรียนการใช้ ศึกษารายละเอียด วิธีสังเกตประธานและเลือกใช้คำกริยาให้ถูก ได้ที่บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้ครับ

Agreement of Subjects and Verbs
การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน มีวิธีการใช้ดังนี้

1.  ประธานเชื่อมด้วย and  ตามปกติ จะมีความหมายว่า และ ซึ่งจะต้องใช้กริยาเป็นพหูพจน์  ยกเว้นบางกรณีที่เป็นเอกพจน์ เช่น  ถ้าประธาน 2 ตัวเชื่อมด้วย and  โดยมี article (a , an , the)
นำหน้าเพียงตัวเดียวถือว่าเป็นบุคคลเดียว ซี่งมีความหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน  กริยาจะใช้เอกพจน์  แต่ถ้ามี article นำหน้า 2 ตัวถือว่าเป็นคนละคน จะใช้พหูพจน์เช่นเดิม  ตัวอย่างเช่น

The professor and manager makes a speech.
เป็นบุคคลเดียวกันเพราะ ใช้ (the) ตัวเดียว กริยาจึงเป็นเอกพจน์
The professor and the manager make a speech.
เป็นบุคคลคนละคนกัน จะใช้(the) 2 ตัว จะใช้กริยาเป็น พหูพจน์

2.  ถ้าประธาน 2 ตัวเชื่อมด้วย with , as well as , together with ,
and not , but not , like , no less than , including , along with , in
addition to   กริยาที่ใช้ควรเป็นตามประธานตัวแรกที่อยู่ข้างหน้า
คำเหล่านี้   เช่น
I as well as he want to go to New York.

3. ถ้าประธาน 2 ตัวเชื่อมด้วย not only…but(also) , either…or ,
neither….nor, or  กริยาให้ใช้ตามประธานตัวที่อยู่ข้างหลัง
ตัวอย่างเช่น
Not only her friends but also her sister is fond of swimming.

4. ถ้าคำ each , every , either , neither , many a  นำหน้าประธาน
ที่เป็นเอกพจน์  กริยาที่ใช้ต้องเป็นเอกพจน์ด้วย  ตัวอย่างเช่น
Every student has to go to school early.

5. กริยาที่ต้องเป็นเอกพจน์  ได้แก่
anybody         somebody         nobody         everybody
anyone           someone           no one           everyone
anything         something        nothing          everything
one                 another             the other        much
ตัวอย่างเช่น   Everyone is looking for success.

6. any of , some of , half of , most of , all of , none of  กริยาที่
ใช้จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้  ขึ้นอยู่กับ noun ที่ตามหลัง of  ตัวอย่างเช่น
Most of students like to play tennis.
Half of the time was spent in this job.

7. A number of + นามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์
The number of + นามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์
เช่น  A number of cars in Bangkok are stolen.
The number of students in this class was sick yesterday.

8. ถ้าประธานบอกเล่าตัวหนึ่งและปฏิเสธตัวหนึ่ง  กริยาต้องเป็น
ตามประธานบอกเล่า
เช่น  You, not she, were appointed manager.

9. ประธานปฏิเสธ 2 ตัว  และเชื่อมด้วย and  กริยาต้องใช้ตาม
ประธานตัวหลัง
เช่น  No money and no friends were awaiting you.

10. คำนามที่ลงท้ายด้วย -ics  กริยาที่ใช้ต้องเป็นเอกพจน์
เช่น  Economics is your favorite subject.

11. ชื่อหนังสือ ,หนังสือพิมพ์, ภาพยนตร์, ละคร, จำนวนเงิน ,
เวลา , ระยะทาง กริยาที่ใช้ต้องเป็นเอกพจน์  เช่น
Ten thousand baht is quite a lot of money.

12. Indefinite pronoun ได้แก่ both , few , many , several  ถ้าอยู่
หน้าคำนามพหูพจน์  กริยาที่ใช้ต้องเป็นพหูพจน์ด้วย  เช่น
Both are my students.

แชร์เลย