สรุปหลักการใช้ Article มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Articles แบ่งออกเป็นสองชนิด ได้แก่ Indefinite Articles คือ a/an ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่เจาะจง และ Definite […]

Articles
แบ่งออกเป็นสองชนิด ได้แก่ Indefinite Articles คือ a/an ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่เจาะจง และ Definite Articles ได้แก่ the ใช้นำหน้าคำนามที่ต้องการเจาะจง

การใช้ Indefinite Article: a/ an

a ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ ที่ออกเสียงแรกเป็นเสียงพยัญชนะ
เช่น a lamp, a door, a house, a bag, a tometo, a uniform, a car

an ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ ที่ออกเสียงแรกเป็นเสียงสระ (a,e,i,o,u)
เช่น an apple, an hour, an orange, an umbrella, an ice-cream

ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ (Countable Noun)
มีความหมายทั่วไปไม่เจาะจง และถูกกล่างถึงเป็นครั้งแรก
เช่น An elephant and a mouse. และเมื่อคำนามตัวนั้นมีการกล่าวถึงซ้ำในครั้งต่อไป จะใช้”the”นำหน้า
เช่น Yesterdey I met a girl near my school. The girl wanted to communicate with me.

มีความหมายว่า หนึ่ง หมายถึง คนหรือสิ่งของเพียงอย่างเดียว
เช่น I would like an orange and two lemons please.
จะใช้ a/an นำหน้าคำนามที่เป็นสำนวนเกี่ยวกับการใช้นับจำนวน
เช่น a hundred, a thousand
จะใช้ one เพื่อเน้น(emphasis) หรือ แสดงการขัดแย้ง(contrast) กับจำนวนอื่น
เช่น I don’t know one person who likes eating elephant meat.

ใช้นำหน้าอาชีพต่างๆ
เช่น I am a student.

ใช้บอกสัญชาติหรือศาสนา
เช่น I am a Catholic

การใช้ Definite Article: The

ใช้นำหน้าคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวในโลก
เช่น the sun, the moon,the world

ใช้นำคำนำหน้าที่มีส่วนขยาย
เข่น The man in this car is my uncle.

ใช้นำหน้าชื่อแม่น้ำ ทะเล หมู่เกาะ ประเทศที่เป็นสาธารณรัฐ เทือกเขา ทะเลทราย มหาสมุทร คลอง ทิศต่างๆ
เช่น the Black Sea, tha Bahamas

ใช้นำหน้าคำที่มี of ประกอบ
เช่น the Tower of London

ใช้นำหน้าเครื่องดนตรีและการเต้นรำ
เช่น the piano, the guitar

ใช้นำหน้าตำแหน่งที่สำคัญ
เช่น the King, the Queen

ใช้นำหน้าชื่อโรงหนัง โรงละคร โรงแรม พิพิธภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเรือ
เช่น the Prado

ใช้ นำหน้าทศวรรษหรือจำนวนปี

ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด(Superlative Degree)
เช่น the tallest student.

ใช้นำหน้าเลขนับจำนวนที่ หรือ ลำดับที่
เช่น the first time, the second floor

ใช้ the + adjective/v3 หมายถึง คนจำพวกนั้นๆ
เช่น the young, the injured

ใช้ the + same
เช่น We live in the same street.

ใช้นำหน้าคำต่อไปนี้
: beach, cinema, country(side), ground, jungle, radio, sea, seaside, theater, station, shop, pub, library

ใช้นำหน้าการอ้างอิงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
เช่น the first World war

ห้ามมี Article นำหน้าคำนามต่อไปนี้

ชื่อคน, คำเรียกสมาชิกในครอบครัว, อาชีพ
เช่น John, Sam, uncle, doctor

ชื่อมื้ออาหาร
เช่น breakfast, lunch, meal ถ้ามื้ออาหารมี adjective มาขยายข้างหน้าจะต้องใส่ a/an ข้างหน้า เช่น a big meal

ไม่ใช้กับชื่อทะเลสาบ ภูเขา เกาะ
เช่น Long Island

ไม่ใช้กับชื่อภาษา ชื่อวิชา
เช่น English, maths

ไม่ใช้กับชื่อวัน, เดือน
เช่น Monday, January

ไม่ใช้กับเทศกาล, ฤดู
เช่น Cristmas, summer

ไม่ใช้กับชื่อเมือง, รัฐ, ประเทศ, ถนน, สถานี, สนามบิน, โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
เช่น Bangkok, Thailand, Victoria station
แต่ประเทศต่อไปนี้ต้องมี the นำหน้า : the United States of America, the United Kingdom, the United Arab Emirates, the Netherlands, the Philippines

ไม่ใช้กับชื่อทวีป
เช่น Asia, Europe

ไม่ใช้กับคำนามนับไม่ได้, คำนามพหูพจน์, คำนามไม่มีตัวตน, คำนามที่บอกวัสดุ
เช่น rice, milk, tigers, wood, intelligent, light, sound, sugar

ไม่ใช้ในสำนวนเกี่ยวกับ bed, home, work ต่อไปนี้ไม่ใช้ the
go to bed, in bed, finish work, start work, go home,at home, at work

คำนามต่อไปนี้ ในความหมายปกติไม่ใช้ the แต่ถ้าใช้ในความหมายอื่นจะใช้ the ได้แก่ bed, church, court, prison, hospital, market, class, school, college, university
เช่น go to bed แปลว่า ไปนอน , go to the bed แปลว่า ไปที่เตียง

ไม่ใช้ article ตามหลัง kind of, sort of, type of, make of, brand of, variety of, species of
เช่น the brand of shoes.

ไม่ใช้กับคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง คัดเลือก คือ appoint, choose, elect, select หรือ make ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ดำรงตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียว ไม่ต้องใช้ Article นำหน้าตำแหน่งนั้น
เช่น John was appointed as manager.

ไม่ใช้กับชื่อกีฬาทุกชนิด
เช่น basketball, golf, tennis

ไม่ใช้กับพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการเดินทาง
เช่น by car, by bicycle, by water ยกเว้น on food, at sea, on horseback, on buffalo

อ่านต่อ คลิก >> การใช้ a an the

แชร์เลย