การใช้ as บอกเหตุผล และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ตัวอย่างพร้อมแปล

as (reason / time) บทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ as บอกเหตุผล และเวลา[สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน] […]

as (reason / time)

บทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ as บอกเหตุผล และเวลา[สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน]

* การใช้ as บอกเหตุผล (reason)

บางครั้ง as ก็ให้ความหมายเชิงบอกเหตุผล แปลเหมือนคำว่า because ก็ได้เช่นกัน โดยให้ความหมาย
ว่า เพราะว่า…, ด้วยเหตุว่า…

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– As it was a public holiday, all the shops were shut.[ให้ความหมาย because it was a public holiday … ] แปลว่า เพราะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ร้านค้าทั้งหมดจึงปิด

– As they live near us, we see them quite often.
แปลว่า เพราะว่าเขาอาศัยอยู่ใกล้เรา เราจึงเจอพวกเขาค่อนข้างบ่อย

– We watched television all morning as we had nothing better to do.
แปลว่า พวกเราดูโทรทัศน์ตลอดทั้งเช้า เพราะว่าพวกเราไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ทำ

* การใช้ as บอกเวลา (time)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ as เพื่อพูดเมื่อมีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เกิดขึ้น
พร้อมกัน โดยให้ความหมายว่า เมื่อ…, ในขณะที่…

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– I watched her as she opemed the letter.[มีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ I watched และ she opened] แปลว่า ฉันดูหล่อนขณะที่หล่อนเปิดจดหมาย

– As they walked along the street, they looked in the shop windows.
แปลว่า ขณะที่พวกเขาเดินไปตามถนน พวกเขามองไปในหน้าต่างร้านค้านั้น

– Can you turn off the light as you go out, please?
แปลว่า คุณช่วยปิดไฟตอนคุณออกจากห้องได้ไหม [ปิดขณะออกจากห้อง]

// ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ยังสามารถใช้เพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่กำลังทำอย่างอื่นอยู่ เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Bee slipped as she was gettig off the bus.
แปลว่า บีลื่น(ก้าวพลาด)ขณะที่หล่อนกำลังลงรถเมล์

– The thief was seen as he was climbing over the wall.
แปลว่า ขโมยคนนั้นถูกคนเห็นขณะที่เขากำลังปีนข้ามกำแพง

แชร์เลย