begin กับ start ต่างกันอย่างไร ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ ตัวอย่างพร้อมคำแปล

begin กับ start ความแตกต่างระหว่าง begin กับ start ในภาษาอังกฤษ คำว่า begin […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/begin กับ start ต่างกันอย่างไร ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ ตัวอย่างพร้อมคำแปล

begin กับ start

ความแตกต่างระหว่าง begin กับ start ในภาษาอังกฤษ คำว่า begin และ start ให้ความหมายว่า “เริ่ม” เหมือนกันทั้งสองคำ แต่คำว่า begin จะเป็นทางการมากกว่าคำว่า start ลองดูการใช้อื่นๆ ของสองคำนี้ รวมถึงข้อควรระวัง และกรณีที่ใช้ต่างกันครับ

* คำว่า begin แปลว่า เริ่ม
เป็นกริยาอปกติ (irregular verb) ช่องที่ 2 คือ began และช่องที่ 3 คือ begun

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– When do you start your new job?
แปลว่า คุณเริ่มงานใหม่เมื่อไหร่

– When did you begin learning English?
แปลว่า คุณได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่

– The meeting didn’t start until 8 pm.
แปลว่า การประชุมไม่ได้เริ่มจนถึงสองทุ่ม

– What time does the concert begin?
แปลว่า คอนเสิร์ตเริ่มกี่โมง

– The film they want to watch begins at eight.
แปลว่า ภาพยนตร์ที่พวกเขาต้องการชมเริ่มสองทุ่ม

* ข้อควรระวัง

ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ว่า ในกรณีที่พูดถึงเครื่องจักร ใช้ start แต่ไม่ใช้ begin

ตัวอย่างประโยค

– Press this button to start the printer.
แปลว่า กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มทำงานเครื่องพิมพ์
*ไม่พูดว่า to begin the printer.

– The lawnmower won’t start.
แปลว่า เครื่องตัดหญ้าไม่ทำงาน (ไม่เริ่มทำงาน, ไม่ติด)
* ไม่พูดว่า The lawnmower won’t begin.

* ข้อควรระวัง

ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ว่า ในกรณีที่พูดถึงการเริ่มธุรกิจ ใช้ start ไม่ใช้ begin

ตัวอย่างประโยค

– He started a new restaurant and it’s been going really well.
แปลว่า เขาเริ่ม[ทำธุรกิจ]ร้านอาหารใหม่และกำลังไปได้ดี
*ไม่พูดว่า He began a new restaurant …

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

** start + v.ing

– They started building the house in August.
แปลว่า พวกเขาเริ่มสร้างบ้านนี้เดือนสิงหาคม

start + to infinitive
– I’d just started to write a letter when the phone rang.
แปลว่า ตอนที่โทรศัพท์ดัง ฉันเพิ่งเริ่มเขียนจดหมาย

** begin + v.ing

– Somsri has just begun learning to drive.
แปลว่า สมศรีเพิ่งเริ่มเรียนขับรถ

** begin + to infinitive

– After waiting for half an hour he was beginning to get angry.
แปลว่า หลังจากรอเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เขาก็เริ่มโมโห

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 302

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้