วิธีการใช้ can และ be able to ต่างกันอย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ

การใช้ can และ [be] able to ในประโยคภาษาอังกฤษ เราใช้ can เพื่อบอกว่าใครสามารถทำอะไรได้ […]

การใช้ can และ [be] able to ในประโยคภาษาอังกฤษ

เราใช้ can เพื่อบอกว่าใครสามารถทำอะไรได้ หรือ บางอย่างอาจจะเป็นไปได้

โครงสร้างประโยค
can + infinitive (กริยาไม่ผัน)
เช่น can do, can see,…

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– We can see the lake from our bedroom window.
= เราสามารถเห็นทะเลสาบได้จากหน้าต่างห้องนอนของพวกเรา

Can you speak any foreign languages?
= คุณสามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ไหม

– I can come and see you tomorrow if you like.
= ฉันสามารถหาเธอได้พรุ่งนี้ ถ้าเธอต้องการ

รูปปฏิเสธของ can ก็คือ cannot *เขียนติดกันนะครับ
รูปย่อของ cannot คือ can’t

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m afraid I can’t come to the party on Monday.
= ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถร่วมงานปาร์ตี้วันจันทร์ได้

การใช้ [be] able to สามารถใช้แทน can ได้ แต่ในการพูดทั่วไป นิยมใช้ can มากกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Are you able to speak any foreign languages?
= คุณสามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ไหม
= Can you speak any foreign languages?

ข้อควรระวัง

can มีเพียง 2 รูป คือ can และ could (ไม่มีช่องที่ 3) ดังนั้นในกรณีที่จำเป็นต้องใช้กริยาช่องที่ 3 จึงต้องใช้ [be] able to แทน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t sleep.
เมื่อต้องการทำเป็น Present Perfect Tense (ที่ต้อง + v.3) สามารถทำได้ดังนี้
– I haven’t been able to sleep recently.

แชร์เลย