สรุปการใช้ Causative Form

Causative Form เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นว่า การกระทำอย่างหนึ่งเราไม่ได้กระทำด้วยตนเอง แต่ให้คนอื่นกระทำ หรือกระทำโดยคนอื่น เช่น การตัดผม ตัดเสื้อ ถอนฟัน […]

Causative Form
เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นว่า การกระทำอย่างหนึ่งเราไม่ได้กระทำด้วยตนเอง แต่ให้คนอื่นกระทำ หรือกระทำโดยคนอื่น เช่น การตัดผม ตัดเสื้อ ถอนฟัน เป็นต้น

Verb หรือ กริยา (เรียกว่า Causative Verb) ที่นิยมนำมาใช้ในรูป Causative ได้แก่ let, get, make และ have

กริยา let
โครงสร้าง let + Object + Verb 1
วิธีการใช้ ยอม หรือ อนุญาตให้เกิดการกระทำขึ้น
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The open window lets the air escape

กริยา get
วิธีการใช้ โน้มน้าว ชักจูง หรือใช้เล่ห์เหลี่ยม ให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โครงสร้าง get + Person + to + Verb 1
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The manager got the team to stay late.

กริยา make
โครงสร้าง make + Object + Verb 1
วิธีการใช้
บังคับ หรือ ใช้อำนาจให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I made the waiter return my soup because it was cold.

กริยา have
โครงสร้าง have + Person + Verb 1
วิธีการใช้ มอบหมายหน้าที่ให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ The policeman had me escort her home.

Causative Form ที่เรามักพบอยู่บ่อยๆ จะมี 2 แบบ คือ
Active Causative Form และ Passive Causative Form

Active Causative Form
จะใช้เมื่อประธานในประโยคต้องการเน้นให้เห็นว่าใช้ให้ ใคร หรือ ผู้ใด กระทำกริยาตัวหลังให้ (Active)
มีโครงสร้างดังนี้
to have + Someone + do(Verb1) + Something
หรือ
to get + Someone + to do(Verb1) + Something

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Fine, I will have Jack write a letter immediately.
Get him to send it special delivery, OK?

Passive Causative Form
จะใช้เมื่อประธานในประโยคต้องการให้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกกระทำ(Passive) จะเป็นการเน้นสิ่งที่ถูกกระทำ ไม่เน้นว่าใครเป็นผู้กระทำกริยาตัวนั้นให้
มีโครงสร้างดังนี้
to have +have + Something done (Verb3)
หรือ
to get + Something done (Verb3)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to have this answered this morning. หรือจะใช้ get ก็ได้
I want to get this answered this morning (ต้องการให้สิ่งนี้ถูกตอบ)

เปรียบเทียบ Active Causative Form และ Passive Causative Form ให้เห็นกันชัดๆดังนี้
Little Jim has his bicycle fixed. (his bicycle – สิ่งของที่ถูกกระทำ, fixed – Verb3 : Passive ถูกกระทำ)
Little Jim has his father fix his bicycle. (his father – ผู้กระทำกริยา, fix – Verb 1 : Active : กระทำกริยานั้นเอง)

แชร์เลย