สรุปการใช้ Causative Form

Causative Form เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นว่า การกระทำอย่างหนึ่งเราไม่ได้กระทำด้วยตนเอง แต่ให้คนอื่นกระทำ หรือกระทำโดยคนอื่น เช่น การตัดผม ตัดเสื้อ ถอนฟัน […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/สรุปการใช้ Causative Form

Causative Form
เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นว่า การกระทำอย่างหนึ่งเราไม่ได้กระทำด้วยตนเอง แต่ให้คนอื่นกระทำ หรือกระทำโดยคนอื่น เช่น การตัดผม ตัดเสื้อ ถอนฟัน เป็นต้น

Verb หรือ กริยา (เรียกว่า Causative Verb) ที่นิยมนำมาใช้ในรูป Causative ได้แก่ let, get, make และ have

กริยา let
โครงสร้าง let + Object + Verb 1
วิธีการใช้ ยอม หรือ อนุญาตให้เกิดการกระทำขึ้น
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The open window lets the air escape

กริยา get
วิธีการใช้ โน้มน้าว ชักจูง หรือใช้เล่ห์เหลี่ยม ให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โครงสร้าง get + Person + to + Verb 1
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The manager got the team to stay late.

กริยา make
โครงสร้าง make + Object + Verb 1
วิธีการใช้
บังคับ หรือ ใช้อำนาจให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I made the waiter return my soup because it was cold.

กริยา have
โครงสร้าง have + Person + Verb 1
วิธีการใช้ มอบหมายหน้าที่ให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ The policeman had me escort her home.

Causative Form ที่เรามักพบอยู่บ่อยๆ จะมี 2 แบบ คือ
Active Causative Form และ Passive Causative Form

Active Causative Form
จะใช้เมื่อประธานในประโยคต้องการเน้นให้เห็นว่าใช้ให้ ใคร หรือ ผู้ใด กระทำกริยาตัวหลังให้ (Active)
มีโครงสร้างดังนี้
to have + Someone + do(Verb1) + Something
หรือ
to get + Someone + to do(Verb1) + Something

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Fine, I will have Jack write a letter immediately.
Get him to send it special delivery, OK?

Passive Causative Form
จะใช้เมื่อประธานในประโยคต้องการให้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกกระทำ(Passive) จะเป็นการเน้นสิ่งที่ถูกกระทำ ไม่เน้นว่าใครเป็นผู้กระทำกริยาตัวนั้นให้
มีโครงสร้างดังนี้
to have +have + Something done (Verb3)
หรือ
to get + Something done (Verb3)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to have this answered this morning. หรือจะใช้ get ก็ได้
I want to get this answered this morning (ต้องการให้สิ่งนี้ถูกตอบ)

เปรียบเทียบ Active Causative Form และ Passive Causative Form ให้เห็นกันชัดๆดังนี้
Little Jim has his bicycle fixed. (his bicycle – สิ่งของที่ถูกกระทำ, fixed – Verb3 : Passive ถูกกระทำ)
Little Jim has his father fix his bicycle. (his father – ผู้กระทำกริยา, fix – Verb 1 : Active : กระทำกริยานั้นเอง)

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 524

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้