Sentences กับ Clauses ต่างกันอย่างไร

Sentence vs Clause Sentence คือข้อความที่พูดออกมาแล้วได้ความหมายสมบูรณ์ฟังรู้เรื่อง และจะต้องประกอบด้วยประธานและภาคแสดง ซึ่งประกอบด้วย verb อย่างเดียวหรือทั้ง verb […]

Sentence vs Clause

Sentence คือข้อความที่พูดออกมาแล้วได้ความหมายสมบูรณ์ฟังรู้เรื่อง และจะต้องประกอบด้วยประธานและภาคแสดง ซึ่งประกอบด้วย verb อย่างเดียวหรือทั้ง verb และ object

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Good friends are royal people.(friends-subject, are-verb)
ตัวอย่างด้านบนสุดเป็นประโยคพร้อมมีทั้ง subject และ verb และมีความหมายสมบูรณ์ชัดเจน ประโยคอาจมีแค่คำเดียวก็ได้ ถ้าฟังกันรู้เรื่องโดยเฉพาะในประโยคคำสั่ง ซึ่งประโยคลักษณะนี้มักมีแค่คำกริยาเพียงคำเดียว เช่น Go! เป็นต้น และในบางครั้งประโยคอาจมีการละ subject ของประโยคไว้ในฐานที่เข้าใจระหว่างผู้พูดและผู้ฟังโดยประธานที่มากละไว้ก็คืออยู่ในประโยคขอร้อง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Call the plumber, please.
ตัวอย่างประโยคด้านบนจะละ subject ไว้เพราะเข้าใจตรงกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังดังนั้นประโยคนี้จึงถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์

Clause คือประโยคที่มี sentence หลายประโยครวมกันอยู่ หมายความว่าถ้าอยู่ตามลำพังก็จะเป็น sentence แต่ถ้าอยู่รวมกันก็จะเป็น Clause

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

I know. How old is she? – Sentence
I know how old is she. – Clause

แชร์เลย