สรุปการเปรียบเทียบ Comparative Degree (ขั้นกว่า)

Comparative Degree ใช้เปรียบเทียบระหว่าง สองคน สองสิ่ง สองพวก สองกลุ่ม โดยใช้รูป comparative + […]

Comparative Degree

ใช้เปรียบเทียบระหว่าง สองคน สองสิ่ง สองพวก สองกลุ่ม โดยใช้รูป comparative + than

ตัวอย่างเช่น bigger than, more beautiful than, longer than, younger than, more quickly than, more easily than เป็นต้น

วิธีการใช้ Comparative Degree

1.ใช้เปรียบเทียบระหว่าง สองคน สองสิ่ง สองพวก หรือ สองกลุ่ม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Learning Japanese is more difficult than learning Italian.

2.สามารถเติม much, far, very much, a lot, lots, any, no, a little, a bit หรือ even หน้าขั้นกว่าเพื่อขยายได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Lily is much older than her husband.
Jack is far more reasonable than her brother.
Macky would have finished that job rather more quickly.
Their attitude was a little less enthusiastic.
Max is a lot less careful than his sister.

3.หากมีวลี of the two, between the two, between … and …
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่ง หรือคนสองคน ให้ใช้ the + ขั้นกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jack is the cleverer of the two.
Of the two, Max is the taller.
Between Jack and Jim, Jack is the more hardworking.

4.หาเปรียบเทียบคำนามด้วยกันจะต้องยึดตามโครงสร้างต่อไปนี้
more + คํานามพหูพจน์/คำนามเอกพจน์นับไม่ได้ + than = มากกว่า
fewer + คำนามพหูพจน์ + than = น้อยกว่า
less + คํานามเอกพจน์นับไม่ได้ + than = น้อยกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have more shoes than anyone else I have ever met.
I have fewer pieces of paper than the rest of the class.
I put less salt than I should have, so the dinner i made is not very tasty.

5.Adjective ที่มีรากศัพท์จากภาษาละติน เมื่อต้องการเปรียบเทียบไม่ต้องเติม er หรือ more ให้ใช้รูปเดิมและจะไม่มีการเติม than ตามท้าย แต่จะเป็น to แทน

ตัวอย่างเช่น
senior to = แก่กว่า, อาวุโสกว่า
superior to = เหนือกว่า, ยิ่งกว่า
anterior to = ก่อนกว่า
prior to = ก่อนกว่า, หน้ากว่า
junior to = อ่อนกว่า
inferior to = ด้อยกว่า, น้อยกว่า
posterior to = หลังกว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My job is to supervise people who are junior to me.

6.เมื่อมีตัวเลขบอกจำนวนว่ามากกว่ากี่เท่าหรือน้อยกว่ากี่เท่าที่มาขยาย เพื่อแสดงการเปรียบเทียบอายุ น้ำหนัก หรือ ส่วนสูง ให้นำตัวเลขบอกจำนวนนั้นวางไว้หน้าการเปรียบเทียบขั้นกว่าเสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Six years ago, Jim was three times older than Jack.
My first throw was at a stand and even then I threw two the meters farther than I had ever throw before.

7.หากเป็นการเปรียบเทียบทั่วไป ไม่เจาะจงว่ากว่าใครหรือกว่าอะไร เพียงแต่กล่าวรวมๆว่ากว่าทุกคนหรือกว่าทุกๆสิ่ง
ใช้โครงสร้างดังต่อไปนี้
comparative + than + any other + คำนามเอกพจน์นับได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Holland has more tulips than any other country in Western Europe.
John is smarter than any other student in his class.

8.ใช้ในสำนวนการเปรียบเทียบ ยิ่ง…ยิ่ง… เพื่อแสดงสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามกัน มีโครงสร้างคือ
the + comparative + subject + verb, the + comparative + subject + verb

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The less I see him, the more I like him.
The more adventurous it is, the more I like it.

9.เพื่อเลี่ยงการพูดซ้ำ ประธานส่วนหน้าในการเปรียบเทียบลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ระหว่างของสองสิ่ง สรรพนามที่นำมาใช้แทนจะนิยมใช้ that (of) และ those (of) จะใช้แทนประธานพหูพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A typical day in Mexico is so different from that in any other neighboring country.
that แทน A typical day ซึ่งเป็นประธานเอกพจน์ของประโยค

แชร์เลย